Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4145/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:11

EKPSS ile naklen atanan memurun istediği ile tayini yapılabilir mi?

05/05/2021 13:37:00
Yazdır

Soru

2018 yılında EKPSS ile memur olarak atandım fakat görev yaptığım kurumdan memnun değilim. Tekrar EKPSS ye girip başka bir kuruma naklen atanmak istiyorum. Yeniden atamam yapıldığında yeni kurumumdan bulunduğum ile tayin talep edebilir miyim? 2018 yılında ilk atamamda bu uygulamadan yararlandım. Bu haktan ikinci kez yararlanabilir miyim?

Cevap

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin birinci fıkrasında, "Halen memur olarak calısmakta olanlar, baska hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları egitim programları itibarıyla ihraz etmis oldukları unvanlara iliskin kadrolar haric olmak uzere bu Yonetmelik kapsamında yerlestirme islemlerine basvuramaz, yerlestirilseler dahi atamaları yapılamaz." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüyle, halen 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde istihdam edilen engelli personelin EKPSS sonuçlarına dayalı olarak atanmalarına kısıtlama getirilmektedir. Ancak bu düzenleme, farklı hizmet sınıfındaki bir kadroya veya öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen unvanlara atamalar için herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan engelli bir personel EKPSS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme çerçevesinde GİH sınıfına atanabilecek ancak YH sınıfındaki başka unvanlı bir kadroya atanamayacaktır. Teknik hizmetler sınıfında teknisyen kadrosunda görevli bir personel mezuniyet şartını taşıması halinde EKPSS sonuçlarına göre mühendis kadrosuna atanabilecektir.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3. maddesinde, "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." denilmektedir. Bu hükümde yer alan "bir defadan fazla" ibaresi Danıştay İkinci Dairesinin 21/3/2018 tarihli ve E.: 2016/9697, K.: 2018/1891 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

Devlet memuru olarak görev yapan birinin EKPSS'ye girip yapılacak yerleştirme sonucunda başka bir kurumda öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiği bir unvana veya farklı hizmet sınıfındaki bir kadroya atanmaya hak kazanması halinde bu atama memurların bir kurumdan diğerine nakillerini düzenleyen 657 sayılı Kanunun 74. maddesi ve/veya memurların hizmet sınıflarının değiştirilmesine imkan sağlayan 71. maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. 74. madde hükmüne göre memurun bir kurumdan diğerine nakli kurumların muvafakatı ile gerçekleşmektedir. EKPSS sonucu atanmaya hak kazanılan kurum memurun görev yaptığı kurumdan muvafakat talep edecek, muvafakat verilmesini müteakip atama işlemini tekemmül ettirecek, tebliğ-tebellüğ ve memurun görev yaptığı kurumdan ayrılışını takiben yeni kurum ve yeni kadrosunda göreve başlama işlemi gerçekleşecektir.

Uygulamada EKPSS ile yapılan atamalarda aday nereyi tercih ederse etsin atandığı kuruma başvurması ve kurumun kadro imkanları ve teşkilatının uygun olması halinde Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükmünden faydalanmakta ve görev yeri kurumlarca değiştirilebilmektedir.

Sonuç olarak, halen memur olarak çalıştığınız dikkate alındığında EKPSS sonucunda ancak farklı bir hizmet sınıfındaki kadroya ve/veya mevcut kadronuzdan farklı olmak kaydıyla öğrenim durumu ile ihraz ettiğiniz kadroya atanabileceğinizi, atamanızın yapılması öncesinde ilgili kuruma başvurarak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3. maddesinden yararlanmak istediğinizi belirtmeniz halinde kadro ve teşkilat yapısının müsait olması halinde daha önce aynı hükümden yararlanmış olmanıza bakılmaksızın bu haktan yeniden yararlanabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
20.01.2020Memur, gebelikte, günlük 7,5 saatten az çalışma hakkından yararlanabilir mi?
20.08.2019Taksi hissem için diğer ortakla sözleşme yapsam memur olabilir miyim?
26.10.2018Memur mesaisini aksatmadan özel bir kuruluşta çalışabilir mi?
07.06.2018Memur, anonim şirketin yüzde 100 hissedarı olabilir mi?
08.12.2017Memur atandım, ticari taksimi devretmek zorunda mıyım?
28.10.2017KİT sözleşmeliyim, yıllık izinde başka işte çalışabilir miyim?
06.04.2017Siyasi parti üyeliği memuriyete girişte engel midir?
22.02.2017Geçici personel (4/C), arabuluculuk faaliyeti yapabilir mi?
14.02.2017Eşi çalışmayan memur, süt parasından (emzirme ödeneği) faydalanabilir mi?
07.02.2017İhraç listelerinin internet sitelerinde yayınlanması ve kişisel veri sorunu