33/a'lı Personelin Kamu Kurumlarına Nakli

05/07/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Merhaba. Ben şu anda bir KİT kuruluşunda mühendis olarak çalışmaktayım. Eşim ise farklı bir ilde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.(33a). Eşim kimya mühendisidir. Eşim benim çalıştığım kuruma geçebilir mi veya meb na öğretmen olarak atanabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 SAYILI KANUNA TABİİ OLMAYAN PERSONELİN NAKLEN ATANMASI

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet memurları Kanunun Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır., Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."
hükmü yer almaktadır.

29.11.2002 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 55'inci maddesi uyarınca 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4'üncü maddesine yapılan atıflar 8.6.1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesine yapılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4'üncü maddeden 217 sayıl Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesi anlaşılmalıdır.

Mezkur kanunun 54 üncü maddesi son fıkrasında "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz."denilmektedir.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanun 33 üncü maddesinin a) bendinde ise "Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler." hükmü yer almaktadır. Anılan hükümle 657 sayılı Kanunun 54 ünü maddesinin belirtilen son fıkrası ve 74 üncü maddenin son fıkrası hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde 2547 sayılı Kanunun 33 maddesinin a bendi uyarınca araştırma görevlisi kadrosunda görevli personelin azami adaylık süresi olan 2 yıl bu unvanda çalışmaları halinde 657 sayıl kanuna tabi kadrolara nakilleri mümkün bulunmaktadır.

KENDİ İSTEĞİ İLE İSTİFA ETMİŞ 657 SAYILI KANUNA TABİİ OLAMAYAN PERSONELİN MEMUR KADROLARINA ATANMALARI

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 92 inci maddesinde "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile, bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunun 20 nci maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır."denilmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 60 ncı maddesinde öğretim üyelerinin görevlerine dönüşlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

İstifa etmiş devlet memurlarına ilişkin belirtilen hükümler uyarınca 2914 sayılı Kanuna tabi ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca araştırma görevlisi olarak istihdam edilen personelin azami adaylık süresi olan iki yıl çalıştıktan sonra kendi isteği ile istifa etmesi halinde Devlet memuru kadrolarına 2547 sayılı Kanunda düzenleme yapılması nedeniyle 657 sayılı Kanunu 97 maddesinde aranılan bekleme sürelerine tabii olmadan açıktan atama prosedürüne uyulmak suretiyle atanabileceği değerlendirilmektedir.

KAMU KTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE İSTİHDAM

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli statüsüne istihdam şekli getirilmiş, Kararnamedeki sözleşmeli personele ilişkin hükümler Anayasa Mahkemesince iptali neticesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde istihdam şekilleri memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Memurlar hakkında 399 sayılı KHK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu hükümleri uygulanmaktadır. Sözleşmeli personel hakkında ise 399 sayılı KHK hükümleri ile hüküm bulunmayan hallerde anılan Kararnamenin 58 inci maddesi hükmü uyarınca Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine sayılı Devlet memurları Kanununu hükümleri uygulanmaktadır. İşçi statüsünde istihdam edilen personel hakkında ise iş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca memur statüsünde çalışmakta iken istifa eden devlet memurları 657 sayılı Kanunu 92 maddesi hükümlerine ve açıktan atama prosedürüne uyularak bütün kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan memur kadrolarına atanmaları mümkün bulunmaktadır. Sözleşmeli statüde çalışan personel ise yalnız kamu iktisadi Teşebbüslerinde yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına açıktan atama prosedürüne uyulmak suretiyle atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabii 2547 sayılı Kanunun 33 maddesinin a bendi uyarınca araştırma görevlisi kadrosunda görevli personelin hizmetinin iki yılı geçmiş olması halinde Milli Eğitim Bakanlığına atanmasının 567 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde naklen atanması veya kendi isteği ile ayrılması halinde ise açıktan atama prosedürüne uyulmak suretiyle 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca açıktan atanması mümkün bulunmaktadır.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabii 2547 sayılı Kanunun 33 maddesinin a bendi uyarınca araştırma görevlisi kadrosunda görevli personelin hizmetinin iki yılı çeçmiş olması ve mer'i mevzuatta aranılan şartları taşımak suretiyle Kamu iktisadi Teşebbüslerdeki I sayılı cetvelde yer alan kadrolara (Memur Kadroları) 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca naklen, açıktan atama prosedürüne uyularak 657 sayılı kanunun 92 inci maddesi hükmü uyarınca açıktan atanabilecektir. Kamu iktisadi Teşebbüslerdeki Sözleşmeli personel statüsü memuriyet statüsünde farklı olup bu pozisyonlara naklen atanmak mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca;ilgili istifa etmiş devlet memurlarının atandığı şekilde açıktan atama prosedürüne uyulmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına da atanabileceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 25,732 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR