Aylıksız izinde olan memur naklen tayin isteyebilir mi?

07/11/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Eşim sağlık bakanlığı personeli ve hemşire olarak görev yapıyor. Doğum sonrası 1 yıllık izine ayrıldı. Ücretsiz iznin süresi mart ayında dolacak; eşime eylül ayında nakil (kasabadan ilçeye ) istedik ve nakli de kabul edildi. Şimdi eşimin kasımda göreve başlaması için valiliğe dilekçe vereceğiz. (Nakil dilekçesini verirken eşimin ücretsiz izinli olduğunu yetkililere söylemedik!) Fakat bir taraftan da ücretsiz izinde tayin isteme hakkı olup olmadığını bilmediğimizden tereddüt ediyoruz. Eşim ücretsiz izinde iken tayin ve/veya nakil isteme hakkı var mıdır? Çıkarsa
göreve başlaması için azami bekleme süresi ne kadardır? ( Ücretsiz iznin bitimini bekleyebilir mi? yoksa makul bir sürede "ücretsiz izni bitiriş sonra ayrılış ve başlayış" başlaması mı gerekiyor?) Teşekkür ederim....

Cevap

Devlet memurlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip oldukları 23 üncü madde de belirtilmiştir.
Bu çerçevede 657 sayılı Kanununda izinlere ilişkin olan maddeler şu şekildedir: Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurların memur olan eşlerine izin verilmesi 72 maddede, yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alanlara verilecek izin 77 maddede, Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi 79 uncu maddede, hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan izin verilmesi 81 inci maddede, yıllık izin 102 ve 103 üncü maddelerde, mazeret izni 104 üncü maddede, hastalık izni 105 inci maddede, aylıksız izin 108 inci maddede, yaptırılan fazla çalışma dolayısı ile her sekiz saat için 1 gün olarak izin verilmesi 178 inci maddede, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Tarafından yurt dışında görevlendirmelerde verilecek aylıksız izin ek madde 36'da düzenlenmiştir. Ayrıca, 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca Kamu görevlileri sendikalarındaki görevlerinden dolayı ve 2919 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev alan ve diğer bazı Kanunlardan kaynaklanan görevlendirmeler sebebiyle de devlet memurlarına izin verilebilmektedir.

Yurtiçinde öğrenci olan devlet memurlarına öğrenci olmaları nedeniyle izin verilmesini düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle aday devlet memuruna yurtiçinde öğrenci olması nedeniyle aylıksız izin verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.Ancak, bu konuda kurumsal düzeyde farklı düzenlemeler yapılabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bu bakanlıklardan biridir. MEB, yaptığı düzenlemede yüksek lisans gören öğretmenlere haftada iki yarım gün izin vermektedir. Bunun dışında farklı bir düzenleme bilgimiz dahilinde değildir.

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi hükmü uyarınca aylıksız izinli olan devlet memurunun memurluk sıfatı devam etmektedir. Sayıştay Genel Kurul Kararı da bu yöndedir.
Ayrıca 657 sayılı Kanunun Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi başlıklı 62 nci maddesinde "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1- Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.
" hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede;
1- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi hükmü uyarınca aylıksız izinli olan devlet memurunun başka bir yere naklen tayin istemesi hususunda memuriyet sıfatı devam etmesi nedeniyle yasal bir engel bulunmamaktadır.
2- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi hükmü uyarınca kanuni izin kullanan memur göreve Kanuni izinin bitiminde göreve başlar.

Bu soru 79,910 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?