Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/984/
Yazdırılma Tarihi : 07 Mayıs 2021 Cuma 19:23

Memuriyetten çıkarılma cezası alan memur, emeklilik maaşı ve ikramiyesi alır mı?

04/06/2007 16:10:00
Yazdır

Soru

Merhaba memurlar.net ekibi

Ben il sağlık müdürlüğünde personel servisinde görev yapmaktayım. Personel şefim ve benim kafamıza takılan bir soruyu iletmek istiyorum.

Emekliliği yıl ve yaş olarak hak eden bir memur memurluktan atılma cezasını gerektiren bir fiil işleyip memurluktan atılma cezası ile tecziye edilirse bu kişi emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşından faydalanabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Amiri ve Disiplin Cezalarını düzenleyen 124'üncü maddesinde; "Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir. Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir." hükmü yer almaktadır. Anılan Kanunun 125'inci maddesinde de cezaların nev'i ve cezayı gerektiren fiiller sayılmıştır.
Söz konusu maddenin(E) bendinde Devlet memurluğundan çıkarma "Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır." olarak tanımlanmış bulunmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun emeklilerin yeniden hizmete alınması başlıklı 93 üncü maddesinde "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler." denilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun Emeklilik başlıklı 19 uncu maddesinde "Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır." ve Emeklilik haklar başlıklı 187 inci maddesinde ise "Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir."denilmektedir. Anılan hükümler çerçevesinde 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile memurların emeklilikleri düzenlenmiş bulunmaktadır.
5434 sayılı Kanunun Emeklilik Haklarının Düşmesini ve Bağlanan Aylıkların Devamlı olarak Kesilmesini Gerektiren Sebepler başlıklı 92 maddesinde "İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşer.
Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce, tanınan her çeşit hakları bu madde uyarınca düşenler, bu durumlarının ortadan kalkması halinde, Sandığa yazılı olarak yapacakları müracaatları takip eden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu haklardan yeniden yararlandırırlar.
Yukarıdaki hükümler 88 inci madde kapsamına girenlerle, dul ve yetimleri hakkında da uygulanır.
"hükmü yer almaktadır.

Memur Statüsünde İken Disiplin Cezası İşleyen Birisinin Emekli Olması?

Bu çerçevede;
1- Memur statüsünde iken disiplin cezası olarak memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek bir disiplin suçu işleyen bir devlet memurunun 5434 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca emekliliğini istemesine mani bir husus bulunmamaktadır. Kişi 5434 sayılı Kanun çerçevesinde emekliliği hak etmiş olması halinde ilgiliye emekli aylığı bağlanır ve emekli ikramiyesi ödenir.

2-Emekli Devlet memurlarının emekli aylıkları 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kesilmesi mümkündür.

3-Memuriyetten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hali işleyen memur emekli olsa dahi disiplin soruşturması tamamlanır memuriyetten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi halinde bu ceza emeklilik dosyasına konur.

4- Emekli olan ancak memuriyetten çıkarma cezası ile tecziye edilen memur 657 sayılı Kanunun 93 maddesi hükmü uyarınca memuriyete tekrar dönüş yapamaz.

BENZER SORULAR
15.03.20202008 yılı Ekim öncesi sigortalı çalışmanın emekliliğe etkisi nasıl olur?
26.04.2018Memur vhki emekli maaşı neden aynı oluyor?
29.04.2017Memur emeklisi eş ve çocuk yardımından faydalanabilir mi?
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
14.08.2014Öğretmenin primi kaç gün yatmaktadır?
02.04.2014Sağlık personeline ödenen ek özel hizmet tazminatından SGK primi kesilir mi?
25.01.2010Emekli olduktan sonra, 2 yıllık yüksek okulu bitiren memurun derecesi değişir mi?
05.10.2008Açıktan vekil olarak çalışmış olanlar sosyal güvenlik bağlamında eski memur mu sayılır?
31.03.2008Doğum iznine ayrılan memur, aylıksız izin dönemi emeklilik keseneklerini sonradan ödeyebilir mi?
27.03.2008Hizmet yılını tamamlayan ancak yaşı doldurmayan, görevden ayrılınca, emeklilik ikramiyesi alır mı?