Adaylık sicil notu, '6 yıl ortalamasına bir kademe uygulaması'nda dikkate alınabilir mi?

25/01/2008 17:49:00
Yazdır

Soru

Merhabalar memurlar.net çalışanları
8 Ocak 2002'de göreve başlayan bir aday memurun ilk sicil notu 2003 Ocak ayında verilerek adaylığı kaldırılmış ve 2003-2004-2005-2006-2007 Aralık aylarında diğer sicil notları verilmiştir. 2003 yılında 2 tane olmak üzere toplam 6 sicil notu bulunan memura altı yıl sicil ortalamasından dolayı 1 kademe verilir mi? yoksa 2003 yılındaki ilk sicil notuyla adaylığı kaldırıldığı için hesaba katılmaz mı? Hesaba katılmazsa yaklaşık 2 yıl çalışan bir memurun 1 sicil notu bulunması haksızlık olmaz mı? Teşekkürler...

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 ila 121 inci maddelerinde sicile ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, 122 inci madde sicile ilişkin genel yönetmelik çıkartılması hüküm altına alınmıştır. Anılan hüküm uyarınca 8.9.1986 tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında da; "Gizli sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rasladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilmesi şarttır.
Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur.
Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur.
" hükmü yer almakta olup, aday memurlar hakkında, hem adaylığın kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte, hem de adaylığın kaldırılmasını müteakip ilk sicil raporu doldurulma tarihi olan Aralık ayının ikinci yarısında, sicil raporu doldurulması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet memurları Kanunun 37 nci maddesinde "Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmü ve 64 üncü maddesinin 2 nci maddesinde de "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddesi hükmünü açıklamak üzere yayımlanan 139 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış bulunmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar muvacehesinde, 08/01/2002 tarihinde göreve başlayan ve bir yıl süreyle adaylığa tabi tutulan memur hakkında, işe başladığı tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde adaylık sicilinin doldurulması öngörülmektedir. Söz konusu sicil raporunda yer alan sicil notunun adaylık kaldırma sicil notu olduğu, 31/12/2003 tarihi itibariyle doldurulan sicil raporunda yer alan sicil notunun ise 2003 Yılı sicil notu olduğu değerlendirilmektedir. Devlet Personel Başkanlığının da görüşü de bu yöndedir.

Bu nedenle, adaylık sicil notunun 2002 yılı sicili kabul edilerek, kişiye 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64 üncü maddesi hükmü uyarınca bir kademe verilmesini uygun bulmuyoruz. Bize göre, madde metninde kastedilen sicil "yıl değerlendirme sicili"dir.

Bu soru 30,601 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?