Fazla çalışma sebebiyle hak edilen izinler ne zaman yanar?

20/02/2009 12:45:00
Yazdır

Soru

Merhaba öncelikle hizmetleriniz için çok teşekkür ederim.
Ben 657 ye göre çalışan bir memurum. İşlerimin yoğunluğu sebebiyle fazla çalışma yapmaktayım. Yaptığım fazla çalışma sebebiyle verilmesi gereken izin hakkımın kullanımında süre ve kullanma zamanı olarak bir sınırlama var mı? Hak ettiğim izinlerimi tamamını her zaman kullanabilir miyim? İzinlerimi ne kadar süre biriktirmem mümkündür?
Saygılar!

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Fazla çalışma ücreti" başlıklı 178 inci maddesinde "A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;
a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),
b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,
hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.
Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir
B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çaıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.
Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanun 178 inci maddesinde;
1-Memurlara fazla çalışma yaptırma zamanı,
2-Memurlara fazla çalışma yaptırılacak haller,
3-Fala çalışma yaptırmanın hangi hallerde ücret ile karşılanacağı,
4-Fazla çalışmanın ücretle kaşılanamaması halinde memura izin hakkı,
5-Fazla çalışma esas ve usullerinin Yönetmelik ile belirlenmesi,
6- Sözkonusu hükümlerin istisnası (MİT personeli),
düzenlenmiştir.

Mezkur hüküm uyarınca 19.2.1975 tarih ve 7/9493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik 13.3.1975 tarih ve 15176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu yönetmeliğin 6'ncı maddesinde "Amir, memura fazla çalışma yapacağını bir hafta önce yazılı olarak bildirir. Ancak acele ve özel durumlarda bildirme aynı günde de yapılabilir." hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin yedinci maddesinde ise, "Kurum amirleri gerekli gördükleri hallerde Devlet Memurları Kanununun 99 ve 178 inci maddelerine göre fazla çalışma yaptırabilirler.
Kurum amirleri fazla çalışma yaptıracakları memurlar için düzenliyecekleri "Fazla Çalışma Cetveli" ne memurun günde yaptığı fazla çalışma süresini kaydederler. Bu cetvel memur ve amir tarafından imzalanarak özel dosyasında saklanır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, fazla çalışmanın, eğer acil değilse, en az bir hafta önceden memura bildirilmesi ve fazla çalışma defterine kayıt edilmesi gerekmektedir.

Bu yönetmelikte verilmesi gereken isinlaein usul ve esaslarına dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi çerçevesinde;

1- Ücretle karşılanmayan fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin istenmesi halinde, memura bu iznin verilmesi kanuni zorunluluktur. İznin verilmesinde idarenin takdiri sınırlandırılmıştır.
2- Yapılan fazla çalışmanın izinle karşılanmasında Kanun ve Yönetmelikte bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Yani memura ayda en fazla 20 veya 30 saat fazla çalışma yaptırılacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.
3- Memur yaptırılan ve ücretle karşılanmayan fazla çalışmanın her 8 saati için 1 gün izin verilmesini hak etmektedir.
4- Fazla çalışma nedeni ile hak edilen izinlerin en fazla 10 günü yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullanılabilmektedir.
5- Ücretle karşılanamayan fazla çalışma izinlerinin kullandırılması hakkında bir sınırlamaya Kanun ve Yönetmelikte rastlanılmamıştır.
6- Fazla çalışma sebebiyle hak edilen izinler, yıllık izin ile birleştirmeksizin memurun isteği üzere yılı içinde veya ileri yıllarda kullanılması mümkün bulunmaktadır.
7- Fazla çalışma sebebiyle elde edilen izinlerin yanması (sonraki yıllarda kullanılamamamsı) diye bir husus bulunmamaktadır.

Fazla Çalışmalardaki İzin Hakkınızı İsteyin

Bu soru 28,037 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?