Borç alarak TOKİ'den ev alanlar, mal bildirimini nasıl yapmalı?

29/05/2009 16:11:00
Yazdır

Soru

Bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Kanuna tabi mühendis olarak çalışmaktayım. Bir arkadaşıma borçlanmak suretiyle TOKİ?nin kurumumuza yönelik olarak yapmakta olduğu dairelerden bir tane almak üzere TOKİ ile sözleşme imzaladım. Arkadaşıma olan borcumu ve sözleşme imzalamam sebebiyle edineceğim daireyi mal bildiriminde belirtmek zorunda mıyım? Nasıl beyanda bulunmalıyım

Cevap

http://www.memurlar.net/haber/1180/

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükmü uyarınca yürürlüğe 10.8.1990 tarih ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 15.11.1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin ?Mal bildiriminin konusu? başlıklı 8 inci maddesinde ?3 üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;
a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),
b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;
1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,
2) Hisse senedi ve tahvilleri,
3) Altın ve mücevheratı,
4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,
5) Hakları,
6) Alacakları,
7) Borçları,
8) Gelirleri,
mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.

Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit ve ilan olunur.? ve ?Mal bildiriminin verilme zamanı? başlıklı 9 uncu maddesinde ?Mal bildirimlerinin;

a) 3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte,

b) Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde,

c) Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde,

d) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

e) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde,

verilmesi zorunludur.

(a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapılamaz.? hükümleri yer almamaktadır.

Ayrıca ek mal bildirimine hakkında 10 uncu maddede düzememelere yer verilmiştir.

Diğer taraftan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun mal bildirim başlıklı 14 üncü maddesinde "Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler."hükmü yer almaktadırlar.

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde sayılmıştır.

Anılan madde de disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma olarak belirtilmiştir.

Devlet memurlarına uygulanacak disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiil ve halleri düzenleyen 125 inci maddenin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayıldığı (D)bendinin j) alt bendinde ise "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak," fiili sayılmıştır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;

1- Devlet memurlarından, borçlananların, borçlanma miktarları 1 derece şube müdürlerinin 2008 yılı temmuz itibariyle 1.434.13 tl olarak belirlenen miktarın 5 katı, 2009 yılı için yaklaşık 8.000.tl olanların, söz konusu borçlanmayı ek mal bildirimi ile bildirmeleri gerekmektedir.

2- Devlet memurlarından 2009 yılı için yaklaşık 8.000.tl alacakları olanların söz konusu alacaklarını ek mal bildirimi ile bildirmeleri gerekmektedir.

3- TOKİ ile belirlenen daireyi almak üzere sözleşme imzalayan devlet memurunun Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik? in 8 inci maddesinin (a) bendi uyarınca ek mal bildirimi le bildirmesi gerekmektedir.

Bu soru 23,627 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?