KİT sözleşmeliyim, yıllık izinde başka işte çalışabilir miyim?

28/10/2017 01:03:00
Yazdır

Soru

399 sayılı KHK uygulanan mühendis olarak çalışmaktayım. İlave iş olarak meslek odasında veya kamu tüzel kişiliğinde bir kuruluşta geçici sözleşme ile görev almak için çalıştığı kurumdan izin almadan veya bilgilendirmeden kendi yıllık izin hakkını kullanarak ücretli hizmet vermesi mevzuat açısından uygun mudur? Çalıştığı kurum izin vermeden bu ilave işler ücret karşılığında yapılması durumunda bir sıkıntı yaşar mıyım?

Cevap

399 sayılı KHKnin 15. Maddesi:

"Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.

Birinci fıkrada sayılanlar;

a) Anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir.

b) Teşebbüs yönetim kurulunun muvafakati üzerine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler.

İlgili Bakanlık personeli de, kendi görevlerine ek olarak bakanın izni ile, teşebbüs genel müdürü tarafından, bu fıkrada adı geçen görevlere atanabilirler.

Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve teşebbüs genel müdürü veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması,

b) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları, kamu kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, teşebbüsün faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında görev alınması,

c) Kişiler, kurum ve kuruluşlarca, görevleri dolayısıyla teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli aleyhine açılan davalarda, teşebbüs genel müdürünün uygun görmesi şartıyla görevlendirilecek avukatlarca savunma yapılması,

d) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.

Kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin hangi iş veya hizmetleri yapamayacağı sözleşmelerinde belirtilir.

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri fesh edilir."

399 sayılı KHKye tabi sözleşmeli personelin başka iş ve hizmet yasağı bulunmaktadır.

Yasağın istisnaları yukarıdaki maddede belirlenmiştir.

Sorunuza göre kamu kurumu niteliğini haiz kuruluş olan meslek odalarının yönetim, denetim ve istişare organlarında görev almanız mümkün gözükmektedir.

Bu maddede izin verilen işler dışında özelde ya da kamuda sözleşmeyle ücret karşılığı herhangi bir işte çalışmanızın mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Yıllık izinde olduğunuz dönemde de bu yasak devam etmektedir.

Bu soru 11,703 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR