Çifte vatandaş olanlar memur olabilir mi?

12/02/2010 00:46:00
Yazdır

Soru

Ben kadrolu sınıf öğretmeniyim. T.C. vatandaşıyım. Ancak Ailemden dolayı yunan vatandaşı olma hakkını kazanarak çifte vatandaşlığa geçiyorum. Bu durum memuriyetime engel teşkil eder mi? Sayılarımla..

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Genel ve özel şartlar başlıklı 48 inci maddesinde
"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletingüvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak." olarak tespit edilmiştir.
Diğer taraftan; Memurluğun sona ermesi başlıklı 98 inci maddesinde de "Devlet memurlarının
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
d) Ölümü;
hallerinde memurluğu sona erer."hükmü yer almaktadır.

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun "Çok vatandaşlık" başlıklı 44'üncü maddesinde "(1) Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır."ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;
1-29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 44'üncü maddesinde ile çoklu vatandaşlık müesesesi bulunmaktadır.
2-Genel olarak çifte vatandaş olan memurların memurluğuna helal gelmez. Engel değildir.
3-Ancak bazı özel görevler için kendi özel kanunlarında 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde bu hususta sınırlama bulunması söz konusu olabilir.

Bu soru 22,714 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?