İl özel idaresindeki sözleşmeli personel hangi sendikaya üye olabilir?

20/03/2011 00:03:00
Yazdır

Soru

İl özel idaresinde sözleşmeli personelim. Mühendisim. Kurumumuzda hem işçi sendikası hem de memur sendikası geldi. Her iki sendikada kendisine üye olabileceğimizi söyledi. Kafamız çok karışık. Hangisine üye olabiliriz. Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 26.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Kanunun 47 maddesi ile değişik 4 üncü maddesinin ( B) bendinde "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değişik 26.06.2009-5917/47. madde)Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin; mütercimlerin; tercümanların; Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatların, (...) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, tabip veya uzman tabiplerin ; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının; bu Kanuna tabi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. (Ek paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler (Değişik 26/06/2009-5917/47. madde) pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Mezkur Maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca 06.06.1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararlaştırılan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu madde de açıca belirtildiği üzere sözleşmeli personel işçi sayılmamaktadır.

Bu sebeple de sözleşmeli personelin, işçiler tarafından kurulmuş bulunan İş Kanununa tabi olanlar için uygulanan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu çerçevesinde faaliyet yürütmekte olan işçi sendikalarına üye olamayacağını değerlendirmekteyiz.

25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun "Kapsam" başlıklı 2 inci maddesinde "Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır."hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; işçi sayılmamanız ve sözleşmeli kamu görevlisi olmanız sebebiyle 4688 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş bulunan kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Bu soru 9,309 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR