Kur'an kursu öğreticisi yaz kursu varken izin kullanabilir mi?

11/07/2013 00:53:00
Yazdır

Soru

Selamlar öncelikle sitenizi beğenerek takip ediyorum. Çalışmalarınız için teşekkürler. Benim sorum şu şekilde, eşim kur an kursu öğreticisi ve şu anda hamile hamileliği de zor geçiyor. Yaz kur an kursuna müftülüğüne dilekçe vererek gitmeyebilir mi bu konuda bilgi almak istiyorum teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 99 uncu maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.
Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.
" ve "Günlük çalışma saatlerinin tesbiti" başlıklı 6111 sayılı Kanunun ile değişik 100 üncü maddesinde "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.
Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.
Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."
hükümleri bulunmaktadır.

Merkezdeki kurumların çalışma saatleri yeniden düzenlendi

Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tespitine İlişkin Karar yine değişti

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."
hükümleri yer almaktadır

22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun "Vaizler, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, Kur'an kursu öğreticileri, eğitim görevlileri ve murakıplar" başlıklı 12 maddesinin 7 inci fıkrasında "Uzman vaiz, başvaiz, uzman imam-hatip, başimam-hatip, başmüezzin, Kur'an kursu uzman öğreticisi ve Kur'an kursu başöğreticisi ile murakıp kadrolarına atanmaya ilişkin hususlar ve bunlar ile vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticilerinin çalışma, usul ve esasları ile imam-hatipler ve müezzin-kayyımların haftalık iznine ve bayram tatillerinde izin kullanmalarına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinde "Öğretici izinleri" başlıklı 12 maddesinde "(1) Kur'an kursu öğreticileri yıllık izinlerini, kurslarda eğitim-öğretime ara verildiği tarihlerde kullanırlar. Yaz Kur'an Kurslarında görev verilen öğreticiler ise eğitimi aksatmayacak şekilde izin kullanabilirler.
(2) Hafızlık eğitiminde görevli öğreticiler yıllık izinlerini, uygun zamanlarda kullanırlar.
(3) Süt iznini kullanmak isteyen öğreticilerin, fiili olarak derse giremediği ders saatleri gün içerisinde tamamlattırılır."
denilmektedir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde Devlet memuru olan kur'an kursu öğreticileri:
1-Devlet memuru olmaları sebebiyle hizmet sürelerine bağlı olarak 20 veya 30 gün yıllık izin kullanabileceklerdir.
2-Yıllık izinlerini anılan yönerge gereğince eğitimi aksatmadan izin kullanmaları esas olduğundan yaz kurs döneminde yıllık izin kullanılamayacağı değerlendirilmektedir.
3-Hamilelik sebebiyle 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi uyarınca doktor veya sağlık kurulu raporu alınması halinde hastalık izni kullanmanız mümkün bulunmaktadır.
4-Ayrıca 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi uyarınca mazeret iznini kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 15,283 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?