Kadroya geçirilen sözleşmeliler hangi dereceli kadroya atanmalı?

15/08/2013 10:45:00
Yazdır

Soru

Öncelikle memurlar.net sitesine teşekkürlerimi borç bilirim. Kadroya alınmamız sürecinde çok katkınız oldu. Diğer konular da yapmış olduğunuz aydınlatıcı çalışmalar ile istediğimiz bilgilere ulaşma fırsatı bulmamızı sağlıyorsunuz.
Belediyede çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınırken kaçıncı dereceden başlaması gerektiği hususunda net bir açıklamaya bir türlü ulaşamadım ve bu yüzden size bu maili atıyorum. Belediye ile yapmış olduğum sözleşmede 3. Dereceden mühendis kadrosu yazmaktadır. Ve 5 yıldır ise mühendis olarak belediyede çalışmaktayım.
Torba kanunda belediyede çalışan sözleşmeli personel için; çalıştırılmalarına esas alınan kadroya atanır ibaresi yer almaktadır. Bu maddeye istinaden 3. Dereceden Mühendis Kadrosundan mı göreve başlayacağım yoksa belediyenin boş bulunan herhangi bir kadrosuna mı atama yapılacak. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.
Şimdiden göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap

12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02/07/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
6495 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile 657 sayılı DMK eklenen geçici 41 inci maddesinde "Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz."hükmü bulunmaktadır.

Anılan hüküm uyarınca sözleşmeli personelin sözleşmeli statüdeki hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmektedir.

Ayrıca 657 sayılı Kanunun genel hükümleri uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilecek hizmetleri var ise bu hizmetlerde kazanılmış hak aylık derece ve kademlerinde değerlendirilebilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda sözleşmeli iken veya sözleşmeli statüden önce muvazzaf askerlik hizmeti yapmış olanların bu süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi gerekmektedir. (Bakınız 657 sayılı Kanunun 83 ve 84 üncü maddeleri)

Sözleşmeli statüden önce mesleklerini serbest olarak veya özel kurumlarda ifa edenlerin hizmetleri ise 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin ( C) bendi hükümlerine uygun olanların sigorta primi ödenmiş olması ve mesleğini icra ettiğini belgelendirmesi halinde kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Devlet memurları Kanunun 45 inci maddesinde devlet memurunun 5-15 inci derecelere kazanılmış hak aylık derecelerinin 3 üst derecesine atanma mümkün bulunmaktadır. Bu madde uyarınca 3 üst dereceye atananlar aylıklarını kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri üzerinden almaktadırlar.

657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü uyarınca 1-4 üncü dereceli kadrolara bu hükümlere uyulmak suretiyle atanmaları mümkün bulunmaktadır. 1-4 dereceli kadrolara 68/B hükmü uyarınca atanlar aylıklarını atandıkları derecenin 1 inci kademesi üzerinden almaktadırlar.

Torba Kadro atanmaya ilişkin ayrıntılı yazılar için bakınız

Özelleştirmeden nakledilen personele ilişkin yazılar için İFP

İş-Meslek Danışmanı kadroya geçince kurum içerinde nakli mümkün mü?

657 sayılı Kanunun hükümleri ile Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Torba Kanun ile kadroya geçirilecek olan sözleşmeli personelin hizmetleri genel hükümler ile torba kanunda yer alan hükümler uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilecek ve belirlenecek olan kazanılmış hak aylık derece ve kademeler uygun kadrolara atanmaları yapılacaktır.
2-Kamu kurum ve kuruluşları kadroya geçirdikleri sözleşmeli personelin durumları 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin B bendi hükümlerine uygun olması halinde kurumların takdiri ile 1-4 dereceli memur kadrolarına da atamaları mümkün bulunmaktadır.
3-Kamu kurum ve kuruluşları kadroya geçirdikleri sözleşmeli personeli 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükmü uyarınca (5-15 inci derecelerden kadrolara) kazanılmış haklarının 3 üst dereceli kadroya da atamaları mümkün bulunmaktadır.
4-Beleddiyeler memur kadrolarının derecelerini kendileri değiştirebilmektedirler.
Belediye, 1. dereceli kadroyu kendisi ihdas edebilir mi?

5- 5 yıl hizmeti bulunan mühendis memuriyet giriş derecesi olan 8 derecenin 1 inci kademesine 1 derece 2 kademe ilave edilerek kazanılmış hak aylık derecesi 7 derecenin 3 üncü kademesi olur.
Belediye ilgiliyi 7 inci dereceli mühendis kadrosuna veya 5 inci dereceli mühendis kadrosuna 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre atansa dahi maaşını 7 inci dereceden alır.
Hizmetiniz 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesindeki süreleri tutmaması sebebiyle 1ve 4 üncü dereceli kadrolara atanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bu soru 51,867 defa okundu. 21 Yorum yapıldı
YORUMLAR