Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/2657/
Yazdırılma Tarihi : 28 Kasım 2021 Pazar 21:39

Eğitim ödeneği hangi aylarda akademik personele ödenmez

27/10/2014 16:55:00
Yazdır

Soru

Merhabalar, ben ..........Fakültesinde mutemet olarak çalışıyorum. Biz mutemetler olarak maaş kalemlerini girdikten sonra Rektörlükteki strateji birimi ile karşılıklı kontrolden sonra onaylattırıyoruz. Ancak bazen yeknesaklık olmadığı için sonradan Sayıştay fark çıkartıyor. Örnek olarak, yurt dışına 15 Mayıs'da gidip, 15 Temmuz'da göreve dönüş yapan Akademik personele, bu tarihlerde hangi aylarda eğitim-öğretim ödeneği ve kuruluş geliştirme ödenmez bu konuda karışıklıklar yaşanıyor. Bu konuyla ilgili net bir bilgi verebilirseniz birçok üniversitelerde çalışan mutemetlerimizi rahatlatacaksınız. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Geliştirme Ödeneği" başlıklı 14 üncü maddesinde;

"Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz."

Bu kapsamda 19/04/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/8681 Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 6 ve 7 inci maddelerinde

"Madde 6 -Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılması şarttır.

Ancak;

a) Yıllık izin süresince,

b) Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni süresince,

c) Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),

d) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez), fiilen çalışma şartı aranmaz."

"Madde 7 - Geliştirme ödeneği;

a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilenlere,

b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere,

c) Özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere,

d) Kısmi statüde çalışanlara, ödenmez." düzenlemesi yer almıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükmüne göre, geliştirme ödeneğini düzenleyen bakanlar kurulu kararında fiilen çalışma şartı aranmayan 6 maddesinin (d) bendi kapsamında olan yurt içi veya yurt dışı görevler için (30 günü geçmesi halinde geçen günler için ödenmez) geliştirme ödeneği ödenebilir. Ancak 7 inci maddesini (a) bendi kapsamında lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilenlere ödeme yapılmaz. Ayrıca; bir takvim yılında 30 günü geçmemesi için her yurt içi veya yurt dışı görevlendirmeleri takip etmek için bir birimde tutulması gerekiyor.

Diğer taraftan, aynı Kanunun "Eğitim Öğretim Ödeneği" başlıklı Ek Madde 1 de; "4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz." düzenlemesine göre hiçbir istisnası olmadığından yurtdışında bulunanlara eğitim ve öğretim ödeneği ödenmeyecektir.

BENZER SORULAR
28.08.2021Bölüm başkanı araştırma görevlisine bölüm dışı ek görev verebilir mi?
16.06.2019Sözleşmeliyim, öğretim görevlisi olmak için istifa edersem bekleme süresi uygulanır mı?
03.05.2019Araştırma görevlisi mesai saatlerine uymadığı için uyarılabilir mi?
07.04.2019Öğretim üyesiyim önceki hizmetlerim yıllık izin hesabında değerlendirilir mi?
21.04.2018Sözleşmeli öğretmendim performans nedeniyle sözleşmem feshedildi öğretim görevlisi olabilir miyim?
09.09.2017Ayrıldığım üniversitedeki Doçent kadrosuna dönebilir miyim?
14.07.2017Araştırma görevliliğinden istifa talebim kabul edilmeden sözleşmeli (4/B) göreve başlayabilir miyim?
05.03.2017Akademik personel, 8 yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
01.01.2017Akademik personelin istifası başka yerdeki akademik kadrolara atanmasına engel midir?
11.12.2016Yardımcı doçentin istifası için hizmet süresi şartı var mıdır?