Memuriyet öncesi haciz için disiplin cezası verilir mi?

30/01/2015 11:06:00
Yazdır

Soru


Ben Şubat 2015 atamalarında öğretmen olarak atanacak öğretmen adayıyım. Daha önce bir dershanede ortak olarak çalışmıştım. Dershanenin SGK borcu çıkmış şimdi ben atanırsam SGK maaşıma haciz gönderirse aday memurken veya daha sonra memuriyetim tehlikeye girer mi? Önceden Yapabileceğim bir şey var mı? Sonuçta olay memuriyetimden önce olmuş bir olay yinede etkiler mi? Teşekkürler

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır.
Mezkur 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirlenmiştir.

Söz konusu madde de disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri, müteakip maddede ise cezalara ilişkin genel düzenlemelere yer verilmiştir. 126 madde de ise sayılan cezaları vermeye yetkili kurul ve amirler belirtilmiştir. 127 inci maddesinde ise memurlar tarafında işlenilen fiil ve hallerin üzerinden ne kadar süre geçmiş olması halinde ceza verilip verilemeyeceğine ilişkin zaman aşımına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Kısaca 657 sayılı Kanunda disiplin cezası verilmesi belirli usul ve esasa bağlanmıştır.

657 sayılı Kanunun Zamanaşımı başlıklı 127 inci maddesinde "Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun130 uncu maddesinde "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır."
olarak belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Memurun aynı gün veya zamanda işlediği fiil ve haller için ayrı ayrı 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan çerçevede disiplin cezası verilmesi gereklidir.
2- Disiplin cezaları, fiil ve halin işlediği tarihten itibaren zaman aşımı sürelerini aşmamış olması gerekmektedir.
3- Aday devlet memurunun memuriyet öncesi işlemiş olduğu fiil ve hal sebebiyle memuriyet başladıktan sonra disiplin soruşturmasının yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
4-Memuriyet öncesi borç için maaşı haciz edilen memura disiplin cezası verilmesi uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu soru 19,654 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?