Aylıktan kesme cezası memurun nakline engel mi?

21/10/2016 00:07:00
Yazdır

Soru

İyi günler. Devlet Üniversitesinde Memur kadrosunda görev yapmaktayım. Başka ildeki Üniversite'ye kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum. Ancak üç yıl önce idari soruşturma sonucu Aylıktan Kesme cezası aldım. Bu durum başka kuruma geçiş yapmama herhangi bir engel teşkil eder mi?
Çok teşekkür ederim bu hizmetinizden dolayı.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."
hükmü yer almaktadır.

Söz konusu madde uyarınca Devlet memurları kurumların muvafakati ile naklen atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Devlet memurlarının mer'i düzenlemeler uyarınca hak ettikleri veya atama ve yer değiştirme ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde aranan şartları taşımak şartı ile diğer kurumların aynı veya farklı unvanlı memur kadrolarına muvafakat almak suretiyle atanmaları mümkün bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 124-136 maddelerinde disiplin hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Mezkür 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun "Uygulama" başlıklı 132 maddesinde "Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar."
denilmektedir.

Disipline ilişkine hükümlerde yer verilen 132 maddesinde kısıtlama dışında kurumlar arası naklen atamayı sınırlandıran bir hükme yer verilmemiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, 657 sayılı Kanununun 132 maddesi zikredilen kısıtlayıcı kadrolar dışında, kurumların muvafakati ile aylıktan kesme cezası alan memurun nakli mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 14,523 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR