İdarenin öğrenme tarihi nasıl belirlenir?

18/03/2015 00:35:00
Yazdır

Soru

İdarenin 2012 Şubat ayında öğrendiği bir olayda durumu müfettiş 2012 yılının aralık ayında öğrenerek rapor yazmıştır.
raporda bana kademe durdurma cezası verilmesi teklif edilmiştir.
Ben 657 sayılı kanunun 127 maddesinde ki zamanaşımı olayından faydalanabilir miyim?
yani 127. maddede bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; ibaresi var.
bu tarih idarenin öğrendiği tarih mi?
Müfettiş ben yeni öğrendim deme tarihi midir?
TŞK

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır.
Mezkur 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirlenmiştir.

657 sayılı Kanunun Zamanaşımı başlıklı 127 inci maddesinde "Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."
hükmü yer almaktadır.

Fiil ve halin idarece öğrenilmesi birkaç şekilde mümkün olabilir.
-Şikayet dilekçesinin idareye intikali evraka giriş tarihi,
-Tutanak tutulması halinde tutanak tarihi
-Bir soruşturma sırasında ortaya çıkmış olması halinde rapor tarihi
-İnceleme sırasında tespit edilmesi halinde inceleme raporu tarihi
-Denetleme sırasında tespit edilmesi halinde denetim rapor tarihi

-idareye intikal eden bir belgeden öğrenimesi evraka giriş tarihi
İdarenin öğrendiği tarihtir.

Bu çerçevede;
1-Müfettiş raporunda yer alan bir fiil veya halin idarece öğrenilme tarihi Müfettiş Rapor tarihidir. İdare ben bunu yeni öğrendim diyemez.
2-2012 yılında düzenlenen Müfettiş raporunda yer alan bir fiil veya hal için disiplin cezası verilmesi mümkün değildir. Ceza verilmesi halinde idari yargı karı ile çok kolay iptal edileceği değerlendirilmektedir. Bu durum disiplin mevzuatına açıkça aykırı bulunmaktadır.

Bu soru 7,269 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?