Yeri değişen memura cezayı kim verir

03/03/2016 15:20:00
Yazdır

Soru

Merhabalar, öncelikle çalışanları böyle bir hizmetle aydınlattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Platformda bulmadığım bir konu hakkında sizden yardım talep ediyorum.
KONU: A ilinde çalışırken B iline tayin oldum. Ancak A ilinin yani daha önce çalıştığım ilin valiliği A ilinde katıldığım bir basın açıklamasından dolayı hakkımda soruşturma başlatmış. ( B ilinde çalışırken A iline izinli gittiğim bir tarihte yapılan bir basın açıklaması katıldım)
SORU: Benim disiplin amirim B ilinin valisi olmasına rağmen A ilinin valiliği hakkımda disiplin soruşturması açabilir mi?
İfadeye çağrıldım henüz ifadeye gitmedim. Sizin vereceğiniz bilgi doğrultusunda hareket edeceğim.
Bu konuyu birçok avukatta da sordum kimse bilemedi.
Acil yardım.

Cevap

1982 Anayasasının " VI. Egemenlik " başlıklı 6 ncı maddesinde " Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." hükmü amirdir.

Ayrıca Anayasanın 128 inci maddesinde "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Disiplin amiri ve disiplin cezaları" başlıklı 124 üncü maddesinde "Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir."
hükmü amirdir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır.
Mezkur 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirlenmiştir.

Devlet Memurları Kanunun "Disiplin kurulları ve disiplin amirleri" başlıklı134 üncü maddesinde "Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.
Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."
hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak 17/9/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 24/10/1982 tarih ve17848 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin "Disiplin Amirlerinin yetkileri" başlıklı 18 inci maddesinde "Disiplin Amirleri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, 657 sayılı Kanunda yazılı disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye,
Özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya,
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları yerine, red kararlarının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası vermeye,
Bir üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya,
yetkilidirler."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 124 ve 134 üncü maddeleri hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine disiplin amirleri yönetmeliklerini yürürlüğe koymaktadırlar.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
Anayasanın mezkur hükümleri ve 657 sayılı Kanunun ile bu kanun hükümleri çerçevesinde devlet memurlarına disiplin cezası verecek amirler ve disiplin kurulları belirlenmiş bulunmaktadır.

Devlet memurlarına mer'i mevzuat uyarınca belirlenen disiplin amirlerince ceza verilmesi gerekmektedir.

Disiplin amirinin disiplin amirinin değişmesi halinde işlediği fiil ve hal için dosyanın tekemmül ettirileceği ve ceza vermek üzere disiplin amirine gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ceza verme yetkisinin ilgilinin mevcut disiplin amiri tarafından kullanılması gerektiği düşünülmektedir.

T.C. DANIŞTAY Onikinci Daire Esas No : 2012/8023 Karar No : 2013/8802 kararında "Mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihteki disiplin amiri veya disiplin kurulu disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu olduğu.." belirterek aynı mahiyette karar vermiştir.

Önceki işyerinde suç işleyen memura, kim ceza verir?

Kamu görevlisinin eski görev yerinde belirlenen disipline konu işlem, karar ve eylem ile tutum ve davranışları nedeni ile önerilen disiplin cezasına yönelik değerlendirmenin görevi statüsü ile fiilin işlendiği tarih esas alınarak fiilin işlendiği dönemdeki görevli bulunduğu yer disiplin amiri tarafından verileceği yönünde görüşlerde bulunmaktadır.
Görev yeri değişen memura disiplin cezası uygulaması

Bu soru 11,010 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?