Lise mezunu, şube müdürü kadrosuna vekaleten atanabilir mi?

12/04/2016 00:29:00
Yazdır

Soru

Lise mezunuyum 1995 yılından beri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şef olarak görev yapmaktayım. Şimdi ise kurumumuzda Şube Müdürü kadrosu boş bulunmaktadır. Yani görev yapan Şube Müdürü ataması yapılmadı. Halen bu nedenle ben lise mezunu şef olarak Şube Müdürlüğü kadrosuna vekalet edebilir miyim? Şube müdürü kadromuz iki tane olduğundan şube müdürü ataması yapılana kadar.
Saygılarımla

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86 maddesinde "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir."
hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun söz konusu 86 ncı maddesinde;
1- Kurum içinden,
2- Kurum dışında,
3-Açıktan vekil atanması düzenlenmiş bulunmaktadır.

Devlet Memurları Kanunun Vekalet, İkinci Görev Aylık ve Ücretleri ile Diğer Ödemeler başlıklı 175 inci maddesinin 2 nci fıkrasında "Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur." denilmektedir.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 99)

99 seri nolu Devlet Memurları Kanunun Genel tebliğinde devlet memuru ka
drolarına vekaleten atanacaklar için "Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir."denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesinin III ortak hükümler bölümünün 1 inci fıkrasında "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur." hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" 05 Mayıs 2006 Tarihli 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi

Söz konusu Kararnamenin "Vekalet" başlıklı 9 uncu maddesinde vekaleten atanların hangi hallerde zam tazminatlarım ödenebileceği hakkında düzenlemeler yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurlar Kanunun "Temel ilkeler" başlıklı 3 üncü maddesinde düzenlenen liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" ile memurların görevde yükselmeleri unvan değişiklikleri bu çerçevede sınıf değişiklikleri objektif kriterlere bağlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin "Öğrenim düzeyi " başlıklı 5 inci maddesinde "Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterilir.
Devlet memurlarının;
a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim, ...
görmüş olmaları şarttır."
hükmü bulunmaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükmü uyarınca kurumlar kendi kurumsal yönetmeliklerini yürürlüğe koymaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 12.10.2013 tarihli ve 28793 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 6 maddesinin "(3) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır:
a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.
"düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca:
1-Vekaleten atanılacak kadroya genel hükümler uyarınca atanılabilecek yeterliliğe sahip olması,

2-Müdür kadrosuna vekalet atanacak memurun atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde aranılan şartlar ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde aranılan şartlara sahip olması gerekmektedir.

3-Lise mezunu şef kadrosunda görevli memurun şube müdürü kadrosuna 657 sayılı Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri, zikredilen Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelik, ve tebliğ hükümleri çerçevesinde mümkün olmadığı düşünülmektedir.

Bu soru 48,233 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam