Sendikalı olmayan memurun disiplin toplantısına sendika temsilcisi katılır mı?

13/06/2016 00:05:00
Yazdır

Soru

Sayın editörler!
Devlet memuru olarak çalışıyorum. Sendikaya üye değilim. Verilen disiplin cezasında sendika temsilcisinin imzası var. Bu doğru mu? Ne yapabilirim. Dava edebilir miyim? Yardımınız için şimdiden teşekkürler

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 124-136 maddelerinde disiplin hükümleri yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Mezkür 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirlenmiştir.

Mezkur Kanunu "Disiplin kurulları ve disiplin amirleri" başlıklı134 üncü maddesinde "Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.
Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."
hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak 17/9/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 24/10/1982 tarih ve17848 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine 4/7/2005 tarihli ve 2005/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ikinci fıkrasında; "Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir."hükmü yer almaktadır.

Sendika üyesi memurların disiplin işlerinde sendika temsilcisinin katılması gerekmekte olup sendika üyesi olmayan memurların sendika temsilcisinin katılmaması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; sendika üyesi olmayan devlet memurunun disiplin cezası veya disiplin cezasına itiraz görüşülmesinde sendika temsilcisinin bulunmaması gerememektedir.

Katılmaması gereken sendika temsilcisinin toplantıya katılması, idari işlemi şekil yönünden sakatlamaktadır.

Bu işlemi idari yargı taşımak mümkündür. Sonucu hakkında peşin bir şey söylenemez.

Bu soru 6,317 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?