OHAL devam ederken, akademik kadrodan istifa ile Bakanlığa geçiş mümkün mü?

07/11/2016 16:23:00
Yazdır

Soru

SORU 1 : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev yapan kişinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında uzman yardımcılığını kazanması durumunda muvafakat gerekir mi ? Yoksa yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak çalışan görevlilerin, başka bir 657 kadrosuna atanması durumunda mı muvafakat gerekir ?

Cevap

Bilindiği üzere, "Öğretim Elemanlarının İstifa Sınırı Var mı" başlıklı haberimizde öğretim elemanlarının sayı sınırı olmaksızın istifa edip atanmaya hak kazandıkları kurumlara genel hükümler çerçevesinde atanmalarında engel bulunmadığını ifade etmiştik.

Sitemize gönderilen ve bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan takipçimizin aşağıda sıraladığımız soruları üzerinden konuyu OHAL süreci ile ilişkilendirerek yeniden ele alalım.

SORU 1 : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev yapan kişinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında uzman yardımcılığını kazanması durumunda muvafakat gerekir mi ? Yoksa yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak çalışan görevlilerin, başka bir 657 kadrosuna atanması durumunda mı muvafakat gerekir ?

CEVAP 1 : Devlet üniversitelerinde kadrolu olarak görev yapan öğretim elemanlarının bir kamu kurumunda kazandığı uzman yardımcılığı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesine göre genel hükümler çerçevesinde "NAKLEN" atanması mümkündür.

Ancak, naklen atanmak bir zorunluluk değildir. Üniversiteden istifa ettikten sonra uzman yardımcısı olmaya hak kazanılan kuruma açıktan atama yolu ile de başlanabilir.

Diğer taraftan, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar değil, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim elemanları da kamu kurumlarına muvafakat yolu ile atanabilmektedir. Bu geçişten dolayı mevzuata göre naklen atandıkları kurum tarafından sürekli görev yolluğu da alınabilir.

SORU : 2 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 96 ncı maddesi "Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar." hükmü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca çalışan araştırma görevlisi için uygulanır mı?

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Gerek 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda gerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda bu konuya ilişkin özel bir düzenleme yer almamaktadır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan bu düzenlemenin hizmetin devamı öngörülen yöneticilik (vali kaymakam, il müdürü vb) kadroları için olduğu açıktır.

Öğretim elemanı kadroları için bu düzenlemenin uygulanması mümkün değildir diye düşünüyoruz.

SORU 3 : Üniversite idaresinin muvafakat vermemesi ve istifa yolunun kapalı olması durumunda nasıl bir yol izlenebilir ? Kazanan kişi işe gitmese ve bu nedenle kamu görevinden atılsa yeni kazandığı kadroya atanabilir mi ?

CEVAP 3 : Üniversite yönetiminin personelinin başka kamu kurumlarına naklen atanıp atanmayacağı yönünde takdir hakkı olduğu açıktır.

Dolayısıyla, kurumun takdirinin bu konuda olumsuz olduğunu varsayarsak; müstafi durumuna düşülerek üniversiteden ilişiği kesilen bir kişinin özel yarışma sınavı ile kazandığı uzman yardımcısı kadrosuna AÇIKTAN atanmasında sakınca bulunmamaktadır.

Yavuz Selim KAPLAN

Bu soru 25,756 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR