OHAL döneminde, sözleşmeli personel (4/B) nasıl istifa eder?

16/04/2017 14:34:00
Yazdır

Soru

Merhabalar iyi günler...

Ben Ocak 2017'de sözleşmeli olarak (4/B) katipliğe başladım. Ancak istifa etmek istiyorum. Süreci nasıl başlatmam gerekecektir? Bir ay evvelinden mi olmalıdır?

Ayrıca OHAL döneminde olmamızdan dolayı yapacağım bu istifa neticesinde bir daha memuriyete başvuramama gibi bir durum var mıdır?

Çok teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4 üncü maddesinde, "B) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü bulunmaktadır.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesinde, "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur." hükmü, ek 6. maddesinde "Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir." hükmü bulunmaktadır.

Esaslarda OHAL dönemine özgü bir düzenleme yer almamaktadır. Ayrıca 657 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerli olan "istifayı kurumun kabul etmesini bekleme" veya "yerine atanan kişinin göreve gelmesini bekleme" gibi bir zorunluluğun sözleşmeli personel için geçerli olmadığını düşünüyoruz.

Sonuçta Esaslara göre, görevinizden ayrılmak istediğiniz tarihten bir ay öncesinde bir dilekçeyle sözleşmenizi tek taraflı feshetme talebinizi kurumunuza iletmeniz gerekmektedir. Fesih sonrasında bir yıl süreyle sözleşmeli personel olarak çalışamayacağınızı ancak bu durumun memuriyete atanmanıza engel olmayacağını değerlendiriyoruz.

Bu soru 11,234 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?