Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3379/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 21:09

Sağlık personeli döner sermayelerinde tavana takılma nedir?

14/03/2017 19:00:00
Yazdır

Soru

Merhaba kolay gelsin ben ... e.a.h kan bankasında çalışıyorum. Hastane kan bankasına yılın ilk altı ayı ek ödemeyi %10 fazla veriyor benim derecem 10/2 bu ay aldığımız döner sermaye %10 farkla bana yatmadı sorduğumda benim tavana takıldığımı söylediler doğru mudur acaba yardımcı olabilir misiniz.

Cevap

Personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemler ile özellik arz eden birimlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılan ek ödemedir. Hesaplanan ek ödeme, ilgili ayı takip eden ayın 15'ine kadar ödenir.

Hesaplama, Hakedilen Ek Ödeme - Sabit Ek Ödeme Brütü = Döner Sermaye şeklindedir.

Ek Ödeme Yönetmeliği, Madde 8 - "Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle %15 Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak %1 pay ile %5 Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın (gelirlerin %50 si) sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler." denmekte iken 21/2/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6428 Sayılı Kanunun 16. Maddesiyle "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin bağış, faiz ve kira gelirleri ek ödeme dağıtımında kullanılamaz ve bu birimlerde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin yüzde kırk beşini, diğer döner sermaye gelirlerinin ise yüzde ellisini aşamaz" 209 Sayılı Kanuna ek cümle eklenmiştir.

Her ne kadar yönetmelik gereği dağıtılacak tutar hesaplanıyor olsa da TKHK'nun 21/28/2015 tarihli ve "Aylık Gelir ve Dağıtılacak Ek Ödeme" konulu genel yazısında "... sabit ek ödemeler toplamının dağıtılabilecek ek ödeme üst sınırını aşmadığı dönemlerde döner sermaye komisyonunca karar alınacak tutarın, her iki ödeme toplamının Kanundaki üst sınırı aşıp aşmadığının dikkate alarak belirlenmesi, sabit ek ödemeler toplamının dağıtılabilecek ek ödeme üst sınırını aştığı dönemlerde ise ek ödeme dağıtım kararı alınmaması hususunda;" denmektedir.

Kısaca açıklayacak olursak; Mesela görev yaptığınız bu hastane ilgili ayda sözleşmeli yöneticilerine, hekimlere ve diğer personellere yaptığı sabit ek ödeme brüt toplamında fazla ise ek ödeme dağıtım kararı alamayacaktır.Fazla değilse; ek ödeme hesaplaması hesaplanan döner sermaye brütü ile sabitler brütünü geçmeyecek şekilde bir dağıtım kararı alınması gerekmektedir.

Sorunuz da ilgili hastanenin tarafınıza yılın ilk altı ayı hangi esasa göre size % 10 fazla ek ödeme verdiğine dair uygulamadaki ek ödeme yönetmelilerinde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Yine Kan Bankasında çalışan personeller için riskli birim sayılacak şekilde sair mevzuatta ek ödemeden farklı bir puan hesaplama yapılmasına dair bir düzenleme de yer almamaktadır.Sorunuza göre bahsettiğiniz % 10 fazla ek ödeme almanız eğitimci olarak görevlendirilmeniz, muayane-kabul komisyonu görevli olmanız vs. durumlarda söz konu olmaktadır.İlgili hastanece bu şekilde bir uygulamayla tarafınıza ek ödeme % 10 fazla ödenmiş olabilir. Hak edişin altında almaya neden olan etken Hak ediş tutarı tavan ek ödeme tutarından fazlaysa, tavan ek ödeme tutarı ödenir. Buna uygulamada "tavana takılma" denmektedir.Sorunuzda bahsettiğiniz "tavana takılma durumu" net tepti tarafınıza ait maaş,döner sermeye(ek ödeme) ödemelerindeki bazı rakamların yine ilgili hastanenin o ayki dağıtıma esas verilerinin kullanılarak net olarak hesaplanabilmesi mümkündür.

Ayrıca yargı organlarınca verilen çeşitli kararlara göre "...laborant olarak sağlık personelinin asıl işinin kan merkezi olduğunu fakat görevli olduğu koşullar itibarı ile acil servisin de yer aldığı riskli birimlerde hizmet ettiği anlaşılmıştır . Personel riskli birimlerde nöbet tuttuğundan dolayı o birimde çalışmasa da hizmet ettiği süre içerisinde riskli birim katsayısının ödenmesi gerektiğine..." dair hükümler de mevcuttur.

BENZER SORULAR
20.11.2020Sağlık Bakanlığında işçi statüsünde görev yapanlar istifa edebilecek mi?
21.05.2020Sağlık çalışanlarının istifasına yasak getirilebilir mi?
20.01.2020Kurumlar arası geçici görevlendirilen sağlıkçı, döner sermayeden yararlanabilir mi?
23.12.2019Yaşlı bakım teknikerlerinin görev tanımı ve nöbet durumu
18.02.2018Sözleşmeli hemşireyim, 4+2 öncesi atanmış olsam da kadro talep edebilir miyim?
24.03.2017Geçici görevlendirilen sağlık personeline, ek ödeme, hangi birimce yapılır?
14.03.2017Sağlık personeli döner sermayelerinde tavana takılma nedir?
25.02.2017Eşinin (tabip) zorunlu hizmet süresini tamamladığı gerekçesiyle öğretmenin zorunlu hizmeti ertelenebilir mi?
14.11.2016Eşi kamu personeli olmayan sözleşmeli sağlık personelinin (4/B), eş durumu tayini mümkün müdür?
31.05.2014Rapor alan sağlıkçının, döner sermayesi kesilir mi?