Programcı unvanlı memurlar arazi tazminatından yararlanabilir mi?

14/04/2017 20:24:00
Yazdır

Soru

Merhabalar kaymakamlıkta THS sınıfında programcıyım, haftada bir gün olmak kaydıyla internet kafe denetimine çıkmaktayım. Bunun yanı sıra görevlendirme olduğunda çeşitli denetimlere gitmekteyim, denetim ve başka görevlendirmelere gittiğimde arazi tazminatı alabilir miyim? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152. maddesinin III ortak hükümler bölümünün 1 inci fıkrasında "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur." hükmü bulunmaktadır.

Memurların zam ve tazminatları 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda düzenlenmiştir.

Bu Kararın 3. maddesinin B bendinde "I Sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II Sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri, esas alınır." hükmü bulunmaktadır.

Karara ekli II sayılı cetvelin (E) teknik hizmetler bölümünün 6. sırasında "Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. : 3,0

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........: 2,0

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................: 1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 60

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ...........: 40

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara .................: 24 oranlarını aşamaz." hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan unvanlarda görev yapan memurlara;

1- En az 4 yıllık yükseköğrenim görenlerden: Başmühendis, Başmimarlar Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, şehir plancılarından, Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, bölge plancısı, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlara %3.0

2- Unvanları (1)'de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler ve en az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerine %2.0

3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler ve lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlere %1.2

Arazi tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.

Ancak, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 25. Maddesinde "2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Zam ve tazminat kararındaki hüküm ile toplu sözleşmede yer alan bu hüküm beraber değerlendirildiğinde, teknik hizmetler sınıfındaki programcı ve çözümleyici kadrolarında görev yapan memurlara (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarının ödenebileceğini ancak, Kararın 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında unvan olarak sayılmadıklarından bunlara arazi tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 2,417 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?