Advertisement

Kadronuz değişmese bile üst öğrenim görmek maaşınızı artırır mı?

01/03/2020 00:05:00
Yazdır

Soru

Ben Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olarak Bilgisayar İşletmeni unvanında bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım. Unvan değişikliği sınavı sonucu Bilgisayar Teknikeri olarak atamam yapılacak. Soruma gelince Tekniker olarak atandıktan sonra Kimya Mezuniyetim ile ilgili olarak kimyagerler için ön görülen zam ve tazminatlardan faydalanmam mümkün olabilir mi?

Cevap

Kamu personelinin mali haklarının belirlenmesinde kural olarak personelin işgal ettiği kadro veya pozisyon unvanı esas alınmaktadır. Zam ve tazminatlar, ek gösterge, ek ödeme, makam tazminatı unvana göre belirlenmiştir. Bunun istisnalarından birini teknik hizmetler sınıfı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin zam ve tazminatları oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere, henüz 2020 yılı için Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatların (yan ödeme kararnamesi) belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmadı. Devletin yönetim sistemi değişti, 2011 yılında yeniden yapılandırılan bakanlıklar 2018 yılında kapatıldı, birleştirildi, isim değiştirdi, pek çok kurum mülga oldu, yeni unvanlar ihdas edildi ama yan ödeme kararnamesi hala değişmedi. En son 657 sayılı Kanunun 152. maddesine dayalı olarak 2006 yılında uygulanmak üzere yürürlüğe konulan yan ödeme kararnamesinin uygulanma süresi o günden buyana her yıl yeniden uzatılmakta. Önümüzdeki günlerde 2006 tarihli kararnamenin 2020 yılı için de uygulanacağına ilişkin yeni bir kararname çıkmasını bekliyoruz.

2006 yılında yürürlüğe konulmuş yan ödeme kararnamesinin 4/e maddesinde, " Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." denilmektedir.

Söz konusu kararnamenin uygulama esaslarını göstermek üzere yürürlüğe konulan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin uygulamaya ilişkin ortak açıklamalar başlıklı E bölümünün 3. maddesinde ise; "Kararın 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ye sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ye tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır." hükmü yer almaktadır.

Benzer bir düzenleme sözleşmeli sağlık personelini kapsamak üzere 2020 ve 2021 yıllarında kamu görevlilerinin yararlanacağı mali ve sosyal hakları belirleyen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer almaktadır. Kararın Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu bölümünün 3. maddesinde, " (1) Sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personelinden, sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir." denilmektedir. Bu düzenleme olumlu olmakla birlikte benzer düzenlemenin diğer sözleşmeli personel için yapılmamış olmasını bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz.

Yukarıda yer verdiğimiz hükümler çerçevesinde; kimyager unvanı teknik hizmetler sınıfında yer aldığından tekniker olarak atandıktan sonra mezuniyet belgenizi ibraz ettiğinizde kimyager unvanı için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanmanıza engel bir durum bulunmamaktadır.

Bu soru 14,801 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR