Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3400/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:37

Kontrol ve tedavi muayenesi için refakat izni verilir mi?

15/04/2017 15:05:00
Yazdır

Soru

Memurlar net babam bugün kalp krizi geçirdi 2 gün hastanede kalacağız daha sonrada diğer damarı açmak için 10 gün sonra kontrolleri var annem yaşlı babam evde kalacak ve belli aralıklarla kontrole gelecek bunun için bana refakat izni verilir mi?

Cevap

Refakat izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. Maddesinin son fıkrasında düzenlenmiştir. "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır."

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinde "(1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi halinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.

(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur." hükmü bulunmaktadır.

Hükümlere göre,

* Refakat izninin sağlık kurulu raporuna dayalı olması ve raporda, Kanunda ve Yönetmelikte öngörülen hususların (refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği gibi) yer alması gerekmektedir.

* Refakat izni; ana ve babanın tedavi ya da kontrol amacıyla yalnızca hastaneye götürülmesi için izin verilmesi hususunu içermemektedir.

Diğer yandan 657 sayılı Kanunun 104/C maddesinde mazeret izni düzenlenmiştir. "(A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür."

Bu hükme dayanarak rapor zorunluluğu olmadan mazeretiniz sebebiyle toptan ya da bölümler halinde on güne (aynı usulle on gün daha eklenebilir) kadar mazeret izni talep edebileceğinizi değerlendiriyoruz.

BENZER SORULAR
02.07.2020Memur, ayak bileğinden ameliyat olan çocuğu için refakat izni kullanabilir mi?
11.03.2019Refakat iznindeki 6 aylık süre her memur için ayrı değerlendirilir
15.04.2017Kontrol ve tedavi muayenesi için refakat izni verilir mi?
27.11.2016Memur anne ve babanın her ikisi de refakat izni kullanabilir mi?
18.05.2016Ameliyat olan eş ve bebek bakımı için 399 sözleşmeli refakat izni alınabilir mi?
16.11.2015Kayınvalide için refakat izni alabilir miyim?
03.09.2015Yatan çocuğum için refakat mümkün mü?
19.05.20154/B ve 5393'e tabi sözleşmeli çocuğu için refakat izni kullanabilir mi?
02.12.2014Refakat izninde memur yurt dışına çıkabilir mi?
04.11.2014Kayınpeder için refakat izni alabilir miyim?