Sözleşmelinin (4/B) kurumlar arası nakli mümkün mü? Zabıta olarak geçebilir mi?

25/06/2017 17:38:00
Yazdır

Soru

Merhaba iyi günler öncelikle yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim sorun şu bir bakanlıkta 4/B sözleşmeli olarak çalışıyorum. Belediyelerde zabıta veya başka yerlere geçiş yapabilir mi bu süreç nasıl işler şartları nelerdir cevabı yollarsanız sevinirim iyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4. maddesinde, "B) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esaslarının ek 3. maddesinde "Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir." Hükmü bulunmaktadır.

Yine Esasların ek 1. maddesinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini; . ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, . tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. " hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, genel kural, sözleşmesini tek taraflı fesheden bir 4/B'linin bir yıl boyunca yeniden hiçbir yerde 4/B sözleşmeli olarak görev alamamasıdır. Ancak unvan değişikliği yapanlar bu süre şartına tabi tutulmamıştır.

11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13. Maddesine göre "Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra; En az lise veya dengi okul mezunu olmak" şartı aranmaktadır. Yönetmeliğin 14. Maddesinde "İlk defa zabıta memurluğu kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'na girmeleri ve sınav komisyonunca belirlenecek taban puanı almaları şarttır. (2) Bu sınava giren adaylardan zabıta memuru olarak atanmak isteyenler; belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve kendi internet sitesi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan ettiği zabıta memurluğu sınavına başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır." hükmü 16. Maddesinde "Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur iken, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 13 üncü maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 14 üncü maddede öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir." hükmü bulunmaktadır. Yalnızca memur olarak görev yapanlar sözlü sınavla zabıtalığa naklen geçiş yapabilmektedir.

Hükümlere göre sözleşmelilerin kurumlar arası nakli mümkün gözükmemektedir.

Sonuç olarak kurum değiştirmek istemeniz halinde, ancak sözleşmenizi feshederek (bekleme süresi de göz önünde bulundurulmalı) ilk defa alım usulüyle diğer kurumlara atanabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 5,127 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?