Bölge ek özel hizmet tazminatı, geçici görev halinde kesilir mi?

01/07/2017 23:23:00
Yazdır

Soru

İyi akşamlar... kafamı karıştıran bir sorum olacak... şöyleki... 2006/10344 bakanlar kurulu kararı... bölgelere göre verilecek ek özel hizmet tazminatına göre, 4 sayılı cetvelin kalkınmada öncelikli 2 derece bir bölgeden kalkınmada öncelikli olmayan bir şehire geçici görev ile 40 gün veya dönem dönem 30 ar gün ile geçici olarak görevlendirildiğinde bu ek özel hizmet tazminatı kesiliyor mu? Teşekkürler, iyi çalışmalar

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 inci maddesinin II- A- Özel Hizmet Tazminatı kısmının

(b) bendinde;... "Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90, diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilir."

c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;".....Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabilir...."

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca; 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın "Bölgelere göre verilecek ek özel hizmet tazminatı" başlıklı 7 inci maddesinde;

"Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan ve ekli IV sayılı Cetvelde gösterilen yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara, bu yerlerde fiilen çalıştıkları sürece, ekli II sayılı Cetvelin (E) ve (F) bölümlerinde bölgeler itibarıyla belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenir ve bu ek tazminatın ödenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Fiilen bölgede çalışılan süre, göreve başlama ile görevden ayrılma tarihleri arasında geçen süre olup, bu süreye;

1) Mehil müddeti,

2) Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla bir süre ile görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; 10 gün ve daha kısa süreli görevlendirmelerin toplamının bir yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,

3) Hastalık izni, istirahat ve hava değişimi süreleri (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç),

4) Mazeret izinleri,

5) Yurt dışı geçici görevlendirme süreleri,

6) Görevden uzaklaştırılma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma süreleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personele disiplin amirlerince veya disiplin mahkemelerince verilen oda hapsi süreleri (Bunlar hakkındaki kamu davasının düşmesi, ortadan kaldırılması, yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilmesi hallerinde geriye dönük olarak bu süreler için ödeme yapılmaz),

dahil değildir." düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemelerine göre, bölge tazminatı olarak ödenen ek tazminat oranını alınması için IV sayılı Cetvelde yer alan yörelerde fiilen asli görevli olarak çalışmanız gerekmektedir. Ancak geçici görevlendirme ile cetvelde yer almayan bir yöreye gitmeniz ile ilgili olarak 10 günden fazla ise tamamının kesilmesi (ödenmemesi), 10 gün ve daha kısa süreli görevlendirmelerde ise yıllık olarak toplanıp 30 günü aşan sürenin kesilmesi (ödenmemesi) yönünde düzenleme bulunmaktır. Bu kapsamda durumunuzu tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Bu soru 9,273 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR