Taşeronda geçen hizmetlerim 4B yıllık iznimde sayılır mı?

22/01/2018 09:52:00
Yazdır

Soru

01/02/2007 ila 02/01/2017 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı bünyesinde alt işveren (taşeron) kapsamında toplam 3.210 SSK'ya bağlı olarak çalıştım ve akabinde istifa ederek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmüne tabii sözleşmeli zabıt katibi olarak göreve başladım.

SSK'ya tabii toplam hizmet süremin aralık 2017 dahil 3.751 gün (10 yıl 151 gün) olduğu hususu ve; Devlet Personel Başkanlığı'nın "02/08/2007" tarih, "B.02.1.DPB.0.10.00.00-13102" sayılı yazısı ile "...sosyal güvenlik primlerinin ödenmiş olması kaydıyla, özel şirketlerdeki hizmetlerin de dikkate alınması mümkün bulunmaktadır." hususu ile 696 sayılı KHK ile alt işverenlerin kadroya alınması hususu da göz önünde bulundurularak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102-103 üncü maddelerinde düzenlenmiş olan "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilir." hükmü uyarınca, alt işverende geçen hizmetlerimin yıllık izne esas hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunun irdelenmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur. Sözleşmeliler hakkında özel hüküm varsa 657 uygulanmaktadır, bunun dışında Esaslara tabidirler.

Esasların 9. Maddesi:

"160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir."

Yıllık izin süresinin hesabı Esaslarda açıklanmış ve 657 sayılı Kanuna atıf yapılmamıştır.

Sözleşmeli yıllık izninde temel şart "217 sayılı KHK kapsamındaki kurumlarda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi"dir.

Taşeron personelin görev yeri kamu kurumları olsa da personel aslında şirketin personeli sayılıyor. Kurumlarla doğrudan bir iş ilişkisi bulunmuyor. Yani bu hizmetler sigortalı olsa da 217 sayılı KHK kapsamındaki kurumlarda geçmiş sayılamaz.

Bu nedenle taşeron olarak geçen hizmet sürelerinizin sözleşmeli (4/B) yıllık izninizin hesabında dikkate alınmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Bahsettiğiniz DPB görüşü sonrasında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar değiştiğinden (22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) görüşün güncel olmadığını düşündüğümüzü de belirtelim.

Bu soru 35,281 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?