Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama mezunları Programcı kadrosuna başvurabilir mi?

27/04/2018 17:00:00
Yazdır

Soru

2010 yılında Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (şu anki adı Bilgisayar Programcılığı) bölümünden mezun oldum. 2010 KPSS ön lisans ile bilgisayar işletmeni olarak bir üniversiteye atandım. Daha sonra Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü okuyup 2016 yılında mezun oldum. Kurumum programcı kadrosu için unvan değişikliği sınavı ilanına çıktı. Kurum yönetmeliğimizde programcı kadrosu için, "En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak" şartı düzenlenmiş. Ben mezun olduğum bölüm itibarıyla bu dersleri zaten fazlasıyla aldım. Programcı kadrosu için başvuruda bulunmam mümkün mü? Kanunlarda herhangi bir kısıt var mı? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim...

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41'inci maddesinde, "...Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir." hükmü yer almaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in 5 inci maddesinde, "Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterilir. Devlet memurlarının; a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim, b) Programcı, Şef, Amir ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim, c) Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu düzeydeki görevlere atanabilmeleri için en az orta öğrenim, görmüş olmaları şarttır." hükmü getirilmiş olup, bahsedilen Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesinde, "İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler." hükmü bulunmaktadır.

Kurumunuzun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde, pek çok kurum yönetmeliğinde olduğu gibi, programcı kadrosuna atanabilmek için, "En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak" şartının düzenlenmiş olmasından yola çıkarsak, bu hükmün olduğu şekliyle uygulanması gerekecektir. Yani ya "en az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak" ya da "dört yıl süreli yüksek öğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak" gerekecektir. Örgün öğrenimde bilgisayar programlama dersi almış olmak, söz konusu sertifikayı ikame etmeyecektir.

Bu bağlamda ele alınması gereken diğer bir konu da "Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama" önlisans programının "Bilgisayar programcılığı" bölümüyle eşdeğer olup olmadığıdır. 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu'nun 43 üncü maddesinin (b) bendinde; "Aynı meslek bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu iki bölümün eşdeğer olup olmadığı hususunda YÖK Kararlarına itibar edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Devlet Personel Başkanlığının istikrarlı bir şekilde vermiş olduğu görüşler, bir öğrenimin devamı niteliğindeki bir üst öğrenimi bitirenlerin, unvan değişikliğinde sadece üst öğrenime ilişkin diplomalarını kullanabilecekleri yönündedir. Bu çerçevede, "Bilgisayar mühendisliği" lisans bölümünün "Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama" önlisans programının devamı niteliğindeki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu önem kazanmaktadır. Bu konuda da karar verici merci Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıdır. Şayet YÖK, "Bilgisayar mühendisliği" lisans programının "Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama" önlisans programının devamı niteliğinde olmadığına ve "Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama" önlisans programının "Bilgisayar programcılığı" bölümüyle eşdeğer olduğuna karar verirse, Kurumunuzca programcı kadrosu için açılan unvan değişikliği sınavına katılmanızın mümkün bulunduğu düşünülmektedir.

Bu soru 3,776 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?