Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3940/
Yazdırılma Tarihi : 24 Eylül 2023 Pazar 08:54

Kamudaki işçiler geçici görevlendirilebilir mi?

16/08/2019 10:31:00
Yazdır

Soru

İyi çalışmalar, ben Uşak İlinde Memur, eşim Muğla İlinde Sürekli İşçi olarak görev yapıyor. Sürekli İşçiler için tayin hakkı bulunmamaktadır. Aile birlikteliğini sağlamak amacıyla işçinin Muğla İlinden Uşak İline aile birlikteliğini sağlamak suretiyle İL DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME yapılabilir mi?

BİR İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERE GÖRE GEÇİCİ GÖREVLENDİRMENİN MÜMKÜN OLACAĞI ANCAK HER İKİ İDARENİN DE TAKDİRİNDE OLACAĞI ANLAŞILMAKTADIR.

ACİLEN YARDIMCI OLMANIZ DİLEĞİYLE İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

Cevap

Öncelikle işçilerde aile birliği sağlama için eş durumu tayini ya da bu amaçla geçici görevlendirme olmadığını belirtelim.

Kamu işçilerinin iş sözleşmelerinde ya da toplu iş sözleşmelerinde bir sınırlama yoksa kurumlarının başka birimlerinde, başka bir ildeki işyerinde geçici görevlendirilmelerinin mümkün olduğunu düşünüyoruz.

Kurumlar arasında geçici görevlendirmeye gelince 375 sayılı KHK ek madde 25:

"Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir."

Bu maddeyle kamudaki kadrolu işçilerin kurumlar arasında geçici görevli olabileceklerini değerlendiriyoruz.

Ama burada belirtmeliyiz ki taşeron çalışırken kadroya geçen işçilerin hem kurum içinde farklı birimde hem de kurumlar arasında geçici görevli olamayacaklarını düşünüyoruz. Çünkü aşağıya aldığımız özel geçiş maddesinde taşeron işçilerin aynı kurumda ve birimde aynı işlerde çalışmaya devam etmeleri şartıyla kadroya geçirildikleri anlaşılıyor:

375 sayılı KHK geçici 23. Madde:

"Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir."

BENZER SORULAR
30.07.2021Fazla mesai karşılığı biriken izinlerimi yurtdışında kullanabilir miyim?
15.05.2021İsteği dışında sendikaya üye yapılan personel, ne yapabilir?
04.11.2020Sağlık personelinin istifa yasağı üniversite sağlık personelini de kapsar mı?
17.08.2020Diploma denkliği olmayan mühendislik mezuniyetinin faydası var mı?
16.04.2020Bir kuruma naklen atandım. Covid-19 sürecinde, ailemle birlikte nasıl gideceğim?
27.02.2020Üniversitedeki öğrenci topluluğu üyeliğim atamaya engel olur mu?
05.02.2020Memurların, Kızılaya yaptığı bağış gelir vergisinden indirilebilir mi?
16.01.2020Devlet memurunun yeşil pasaport hakkından kardeşleri de yararlanabilir mi?
08.01.2020Kamu İç Denetçiliği sınavına başvuruda YÖKDİL kabul edilebilir mi?
17.11.2019Memur doğrudan bakana, bakan yardımcılarına eposta gönderebilir mi?