Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4063/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 21:25

SYDV kamu kuruluşu mudur? Vakıf personeli idari izin kullanabilir mi?

28/05/2020 15:11:00
Yazdır

Soru

"Kamuda idari izinlerin dayanağı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısı ile 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olup, söz konusu yazı ve Genelge çerçevesinde yaşadığımız salgın hastalık sürecinde idari izin kullanan kamu personeli üç grupta toplanabilir."denilmektedir.

Sosyal yardımlaşma vakıflarında çalışan ve bağışıklık sorunlu hastalığı bulunan personel kamu personeli gibi idari izin kullanabilir mi? Bazı kaymakam veya valiler sydv ler kamu kurumu değil deyip idari izin vermiyor. Açıklık getirir misiniz?

Cevap

Yaşadığımız salgın hastalık sürecinde hastalığın yayılım hızını düşürmek ve hastalıktan daha fazla etkilenme riski olan grupları korumak için kamuda idari izin, dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma uygulamasına gidilmiştir. Bu uygulamalardan memur, sözleşmeli personel ve işçi olduğuna bakılmaksızın tüm kamu çalışanları yararlanabilmektedir. Kamu çalışanları ise kısaca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli ifade etmektedir.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kumu kuruluşu olup olmadığı hususu tartışmalı bir konudur. Mülga Devlet Personel Başkanlığına göre kamu kuruluşu olma kriteri mülga 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giriyor olmasıdır.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 217 sayılı KHK'yi yürürlükten kaldırmış olsa da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 30. maddesinde mevzuatta yapılan atıflar bakımından 217 sayılı KHK'nin 2. maddesinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır. Yani mülga 217 sayılı KHK'nin kamu kurum ve kuruluşları tasnifinde kullanılan 2. maddesi halen yürürlüktedir.

217 sayılı KHK'nin 2. maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır;

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Dörer sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kuruluna fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." denilmektedir.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı 18.8.2016 tarihli ve 4867 sayılı yazısında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının 217 sayılı KHK kapsamına girmediğini ifade etmek suretiyle vakıfların kamu kurum ve kuruluşu olmadığını beyan etmiştir.

Konuya ilişkin olarak Yargıtaya intikal etmiş uyuşmazlıklarla ilgili olarak Yargıtayın 9. ve 22. Hukuk Daireleri 6772 sayılı Kanun kapsamında yapılan ilave tediye ödemesinden vakıf personelinin yararlanıp yararlanamayacağı konusunda farklı kararlar vermiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 24 Ocak 2018 tarihli ve 2018/1153 sayılı Kararında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını kamuya bağlı ve kamu yetkilerini kullanan, sermayesi devlet tarafından karşılanan bir kuruluş olarak kabul etmiş, vakıf personeline ilave tediyenin ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise 28.12.2017 tarihli ve 2017/31339 sayılı Kararında özetle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Vakıf statüsü, mevcut hukuki yapısı, gelirleri ve konuya ilişkin yargı kararlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kamu kurumu vasfında olmadığı, Vakıf çalışanlarının da fon personeli olarak telakki edilemeyeceğine karar vermiş ve ilave tediye ödenemeyeceğine hükmetmiştir.

Sonuç olarak; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mülga 217 sayılı KHK'nin 2. maddesi kapsamında olmaması sebebiyle personelinin kamu personeli olmadığını ve kamu personelinin yararlandığı idari izin hakkından yararlanamayacağını düşünmekteyiz. Ancak bu durum vakıf yönetimlerince personele idari izin verilmesine engel olmamalı, hatta vakıfların izin konusunda kamu personeline göre daha esnek uygulamalar geliştirmesi için bir fırsat olarak görülmelidir.

BENZER SORULAR
30.05.20201 Haziran sonrası kimler idari izinli sayılacak?
28.05.2020SYDV kamu kuruluşu mudur? Vakıf personeli idari izin kullanabilir mi?
06.05.2020Koronavirüs sürecinde, migren hastalarına idari izin verilebilir mi?
01.05.2020İdari izinler, ne zamana kadar devam edecek?
15.04.2020İdari izin hakkımdan feragat edebilir miyim?
07.04.202011 yaşında ağır engelli çocuğu olan anneye idari izin verilir mi?
01.04.2020Yakını koronavirüse yakalanan kamu çalışanı idari izin kullanabilir mi?
29.03.2020Engelli statüsünde olmayan ancak % 40 üzeri engellilik raporu olanlar idari izin kullanabilir mi?
27.03.2020Engelli personelin idari izinleri uzadı mı?
14.03.2020Süt izni kullananlar ile kronik hastalığı olanlar, 12 günlük izinden yararlanabilecek mi?