Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4086/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:21

Diploma denkliği olmayan mühendislik mezuniyetinin faydası var mı?

17/08/2020 12:30:00
Yazdır

Soru

Tekniker olarak çalışan kişi YÖK denkliği olmayan (örneğin american metropolitan university) bir okulun mühendislik bölümünü bitirir ise maaş farkı alabilir mi ve açılacak unvan değişikliği sınavına mühendislik için başvurabilir mi?

Cevap

3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 1. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde serbest veya kamu-özel ayrımı olmaksızın mühendislik mesleğini icra etmek isteyenlerin, yurt içinde yükseköğretim kurumlarından alınmış mühendislik diplomasına sahip olmaları, yurt dışında mühendislik öğrenimi görenlerin ise aldıkları eğitimin ülkemizdeki mühendislik programlarına denk olduğuna ilişkin belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/p maddesine göre ise yurdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisans üstü diplomaların denkliğini tespit etme görevi 2547 sayılı Kanunun 7/p maddesi ile Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir. Bu görev Kurul adına Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Tanıma ve Denklik Yönetmeliği yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının tanıma ve denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektedir. Yükseköğretim Kurulu Tarafından hazırlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik El Kitabında diploma denkliğine ilişkin tüm süreçler açıklanmaktadır.

Diğer taraftan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ek 3. maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." denilmektedir.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise, "e) Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verdiğimiz son iki hüküm uyarınca öğrenim durumu ile mühendis unvanını ihraz etmekle birlikte farklı kadrolarda görev yapanların unvan değişikliği sınavı ile mühendis kadrosuna atanması veya teknik hizmetler sınıfında farklı bir kadroda bulunmakla birlikte mühendis kadrosu için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, 3458 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında mühendislik öğrenimi görmüş bir kişinin kamuda unvan değişikliği sınavına girerek mühendis kadrosuna atanması veya mühendis kadrosuna ait mali haklardan yararlanabilmesi için diploma denklik belgesine sahip olması zorunlu olup, bu belge olmaksızın ilgilinin mühendis unvanı kullanması, mühendis kadrosuna atanması, unvan değişikliği sınavına girmesi veya mühendis kadrosuna ait mali haklardan yararlanmasının mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
30.07.2021Fazla mesai karşılığı biriken izinlerimi yurtdışında kullanabilir miyim?
15.05.2021İsteği dışında sendikaya üye yapılan personel, ne yapabilir?
04.11.2020Sağlık personelinin istifa yasağı üniversite sağlık personelini de kapsar mı?
17.08.2020Diploma denkliği olmayan mühendislik mezuniyetinin faydası var mı?
16.04.2020Bir kuruma naklen atandım. Covid-19 sürecinde, ailemle birlikte nasıl gideceğim?
27.02.2020Üniversitedeki öğrenci topluluğu üyeliğim atamaya engel olur mu?
05.02.2020Memurların, Kızılaya yaptığı bağış gelir vergisinden indirilebilir mi?
16.01.2020Devlet memurunun yeşil pasaport hakkından kardeşleri de yararlanabilir mi?
08.01.2020Kamu İç Denetçiliği sınavına başvuruda YÖKDİL kabul edilebilir mi?
17.11.2019Memur doğrudan bakana, bakan yardımcılarına eposta gönderebilir mi?