Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4090/
Yazdırılma Tarihi : 27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:46

Unvan değişikliği sınavına tabi bir kadroya 92. madde kapsamında atama yapılabilir mi?

19/08/2020 00:01:00
Yazdır

Soru

İl ... Müdürlüğünde asli memur olarak görev yaparken aynı zamanda hukuk fakültesinde okuyordum. Avukatlık stajını yapmak için memurluktan istifa etmek zorunda kaldım. Hukuk fakültesini bitirdim, bekleme süremi doldurdum. Şu an memuriyete avukat olarak dönebilirmiyim? Kendi kurumuma mı dönmem gerek, ya da istediğim kuruma başvurabilirmiyim?

Cevap

Soru

Cevap

İstifa eden memurların sınavsız olarak yeniden memuriyete atanmalarının dayanağı 657 sayılı Kanunun 92. maddesidir. Madde hükmüne göre; iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla aynı hizmet sınıfındaki veya farklı bir hizmet sınıfındaki eşit dereceli kadrolara atanabilmektedir.

92. madde hükmüne göre atanmak için herhangi bir kurumda eşit dereceli boş kadro bulunması yeterli olmasına rağmen farklı mevzuatla madde kapsamındaki atamalar zorlaştırılmıştır. 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11. maddesi uyarınca kurumlara yıllık olarak atama yapabilecekleri memur kadro sayıları tahsis edilmekte olup, 657 sayılı Kanunun 92. maddesi kapsamındaki atamalar söz konusu atama sayısından düşülmekte, ayrıca bu atamalar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından izin alınması gerekmektedir. Konuya ilişkin bir başka kısıtlama ise yıllık atama sayılarının belirlenmesine ilişkin yazıya dercedilmiş olup, kurumlar toplam atama sayısının ancak yüzde 2'sine 92. madde kapsamında atama yapabilmektedir.

Yine 92. maddde hükmünde yer almamasına rağmen sonradan yürürlüğe giren mevzuatla getirilen bir diğer kısıtlama ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yer almaktadır. Genel Yönetmelikte müdür ve daha aşağı düzeydeki kadrolara yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına tabi tutulmuş olup, ek 3. maddede ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi bir kadroya 92. madde kapsamında atama yapılması mümkün değildir.

Ayrıca kurumlarca yürürlüğe konulan görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar belirlenmiş olup, bu kadrolar arasında avukat da yer almaktadır. Örneğin, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde avukat kadrosu unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar arasında sayılmış, farklı bir unvanda görev yapan hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip bir memurun avukat kadrosuna atanması için unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartı getirilmiştir.

Sonuç olarak, asli memurken istifa eden hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık stajını yapmış birinin, 92. madde kapsamında;

- Ayrıldığı kurumda veya diğer kamu kurumlarında aynı veya eşit düzeydeki bir unvana atanabileceğini,

- Atamayı yapacak kurumun o yıl için tahsis edilen atama sayısının yüzde 2'si dahilinde atama yapabileceğini,

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği kapsamında unvan değişikliği sınavına tabi avukat kadrosuna atanamayacağını,

- Atama yapılıp göreve başlanılmasını müteakip açılacak unvan değişiliği sınavında başarılı olmak kaydıyla avukat kadrosuna atanabileceğini,

değerlendirmekteyiz.

Yukarıda yer verdiğimiz hususların görevde yükselme sınavına tabi müdür ve şef gibi kadrolar ile unvan değişikliği sınavına tabi diğer kadrolar için de geçerli olduğunu ayrıca ifade etmekte fayda var.

Diğer taraftan mahalli idarelere ait kadrolara yapılacak atamalar atama kontenjanı ve açıktan atama izni kısıtlamasına tabi olmayıp, eski kadronuza veya buna denk unvanlara boş kadro bulunması halinde atama yapılabilmektedir. Son olarak, 92. madde hükmünden bağımsız bir şekilde KPSS sınavı sonucuna dayalı olarak yapılacak yerleştirmeler ile herhangi bir kurumda doğrudan avukat unvanlı kadro veya pozisyona atamanızın yapılabileceğini belirtmek isteriz.

BENZER SORULAR
19.04.20213713 kapsamında atandıktan sonra öğrenim durumu değişenler unvan değişikliği sınavına tabi mi?
06.04.2021Mehil süresi görevde yükselmede hizmetten sayılır mı? Torba kadroda uygulanır mı?
19.08.2020Unvan değişikliği sınavına tabi bir kadroya 92. madde kapsamında atama yapılabilir mi?
26.05.2020Sınavla müdürlüğe atandım. Eski kadroma atanabilir miyim? Sonrasında yeniden müdür olabilir miyim?
02.03.2020Kamudaki şehit yakını ve gaziler görevde yükselme sınavına tabi mi?
25.10.2019Sözleşmeliyim teknik öğrenim bitirip unvan değiştirebilir miyim?
21.09.2019Farklı alanda doktora yapsam sınavsız mühendis atanabilir miyim?
17.09.2019A grubu kadrodaki uzman, mühendis kadrosuna atanabilir mi?
24.07.2019Öğretmen, Diyanet'teki eğitim uzmanı kadrosuna atanabilir mi?
22.07.2019Görevden "haklar saklı kalmak kaydıyla" feragat etmek ne anlama gelir?