Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4150/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 22:31

Bölüm başkanı araştırma görevlisine bölüm dışı ek görev verebilir mi?

28/08/2021 00:30:00
Yazdır

Soru

Bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Bölüm Başkanım tarafından kapalı bir bölümün işlemleri yürütmek üzere görevlendirildim. Bu görevlendirilmenin uygun olmadığını düşünüyorum. Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Cevap

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Araştırma Görevlileri" başlıklı 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci cümlesinde "Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır." ifadesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun Rektörün görev ve yetkilerini düzenleyen 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü alt bendinde; "Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek" görevi Rektör uhdesindedir.

Bununla birlikte, ilgili Maddenin son fıkrasında ise; "Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur" denilmiştir.

Öte yandan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 14. maddesinde bölüm başkanlığı ile ilgili görevler "bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı, fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar" şeklinde tanımlanmıştır

Bilindiği üzere, idari işlemler yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurlarından meydana gelmekte ve iptal davasına konu olması halinde yürütülen idari işlemlerin hukuka uygunluğu bu unsurlar bakımından denetlenmektedir.

Bu kapsamda, halihazırda kadrolu Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olduğunuz bölümün dışında başka bir bölümün işlemlerini yürütmek üzere doğrudan Bölüm Başkanı tarafından görevlendirme işleminizin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesine göre yetki yönünden uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

BENZER SORULAR
28.08.2021Bölüm başkanı araştırma görevlisine bölüm dışı ek görev verebilir mi?
16.06.2019Sözleşmeliyim, öğretim görevlisi olmak için istifa edersem bekleme süresi uygulanır mı?
03.05.2019Araştırma görevlisi mesai saatlerine uymadığı için uyarılabilir mi?
07.04.2019Öğretim üyesiyim önceki hizmetlerim yıllık izin hesabında değerlendirilir mi?
21.04.2018Sözleşmeli öğretmendim performans nedeniyle sözleşmem feshedildi öğretim görevlisi olabilir miyim?
09.09.2017Ayrıldığım üniversitedeki Doçent kadrosuna dönebilir miyim?
14.07.2017Araştırma görevliliğinden istifa talebim kabul edilmeden sözleşmeli (4/B) göreve başlayabilir miyim?
05.03.2017Akademik personel, 8 yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
01.01.2017Akademik personelin istifası başka yerdeki akademik kadrolara atanmasına engel midir?
11.12.2016Yardımcı doçentin istifası için hizmet süresi şartı var mıdır?