Memurluğa geçen araştırma görevlisine adaylık hükümleri uygulanır mı?

09/09/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederek başlıyorum. Ben 5 yıldır Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Bir kamu kurumuna geçiş yapmam durumunda o kurumda yeni giren memurlar gibi asalet bekleyecek miyim? Teşekkürler

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları kanununun memurların bir kurumdan diğerine nakilleri başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.
" hükmü yer almaktadır.

Anılan maddenin son fıkrasında bulunan hükümdeki atıftan , 29.11.1984 tarih ve 243 sayılı KHK'nin 55 inci maddesi uyarınca 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar 8.6.1984 gün ve 217 sayılı KHK'nin ilgili maddesine yapılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü maddeden 217 sayılı KHK'nin 2 nci maddesi anlaşılmalıdır.

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin 2 maddesinin (a) bendinde yer alan "Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar," hükmü uyarınca Üniversiteler 217 sayılı KHK kapsamında bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." ve diğer hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi araştırma görevlilerinin azami adaylık süresi olan 2 yıl çalışmaları halinde muvafakat alınmak suretiyle memur kadrolarına atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla , 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesindeki azami süre kadar çalışmış ve 74 üncü madde hükmü uyarınca memur kadrolarına nakledilen araştırma görevlisi adaylık hükümlerine tabii olmayacaktır. Memur kadrosuna asil memur olarak atanacaktır.

Bu soru 19,278 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR