Yıllık hizmet süresinin hesabına özel sektördeki süreler katılabilir mi?

27/09/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Sayın Yetkili...
Benim sorunum şu anda çalışmakta olduğum Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde yapılan uygulamanın doğru olup olmadığı ile ilgili. 1989 yılında Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümünden mezun oldum.15/03/1990'dan itibaren özel bir oto tamirhanesinde bölümüme ilgili dalda çalışmaya başladım.Burada askerlik nedeni ile ilişik kesiş tarihim olan 31/10/1992 tarihine kadar çalıştım.Askerlik hizmetimin bitiminden sonra 01/05/1995 tarihinden itibaren 04/01/2001 tarihine kadar yine özel bir otomotiv yetkili servisinde branşımla alakalı dalda teknisyen olarak çalıştım. Memuriyete başlayana kadar sigortalılık sürem 2960 gün olarak hesaplandı.04/01/2001 tarihinden itibaren Sadece meslek lisesi mezunu eleman alan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü bünyesinde Arama Kurtarma Teknisyeni olarak çalışmaya başladım.Çalışmaya başladıktan sonra askerlik borçlanmamı yaparak ödedim.Memur olarak çalışmaya başladığımda kadro derecem 12/2'den başladı.Şu anda kazanılmış hak aylığım 9/2 den,emekli müktesebim 6/1 den işlem görmektedir. Buna göre;
1- Meslek lisesinden mezun olduktan sonra SSK'lı olarak çalışmış olduğum iş kolu teknik hizmetler sınıfında olduğu için memuriyetteki kazanılmış hak aylığımın hesaplanmasında değerlendirilmelimidir, değerlendirilmemeli midir? Değerlendirilmesi gerekiyor ise bu konu ilgili olarak nereye nasıl başvurmalıyım ve hangi yolu izlemeliyim.
2-Yine aynı nedenden dolayı şu an 20 gün olarak kullanmakta olduğum senelik izin süremi 30 gün kullanabilirmiyim.Bu konu ilgili olarak nereye nasıl başvurmalıyım ve hangi yolu izlemeliyim. İyi çalışmalar.

Cevap

1- Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (C) bendinin 1 inci fıkrasında "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm gereğince memuriyete girmeden önce özel sektörde geçen 2960 gün hizmet süresinin sosyal güvenlik primi ödenmesi ve (çalıştığı firmadan alınacak bir belge, Bonservis olabilir) mesleğini icra ettiğini belgelemek sureti ile ¾ ünün memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerekmektedir. 2960/3=2220 / 30=74 ay/12 =6 yıl 2 ay olmaktadır. Bu sürenin kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilmesi gerekmektedir.

2- 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 nci maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmekte olup, 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır.

Devlet Memurları Kanunun uygulamada birliğin sağlanması maksadı ile yayımlanan 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde hizmet değiminden "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla Özel sektörde geçmekle birlikte kazanılmış hak aylık derece ve kademe de değerlendirilen süreler yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmektedir. Bu nedenle kazanılmış hak aylığında değerlendirilen tüm süreler 10 yıl olması halinde 30 gün yıllık izin kullanmanız gereklidir.

Bu soru 27,923 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?