Hastalık raporu adaylık süresini uzatır mı?

02/09/2009 14:49:00
Yazdır

Soru

Sayın Memurlar.net yöneticileri;
Şubat 2009'da ataması yapılan aday öğretmenim. Siteniz sayesinde gerek öğretmenlikle ilgili gerekse güncel konularla ilgili pek çok şeyden haberdar oldum. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum.
Söylediğim gibi aday öğretmenim. Bununla ilgili başlıklara baktım; ancak benim sorumun cevabını bulamadım. Sorum şu: Adaylık süresi içinde alınan raporlar, adaylık süresini uzatır mı? Herkes farklı şeyler söylüyor. Beni bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun devlet memurluğuna alınma başlıklı III üncü kısmının adaylık başlıklı 3 üncü bölümünde 54-56 ncı maddelerde adaylığa ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Mezkur Kanunun "Adaylığa Kabul Edilme" başlıklı 54 üncü maddesinde "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." ve "Adayların yetiştirilmesi" başlıklı 55 inci maddesinde "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir."hükümleri bulunmaktadır.

21/2/1983 tarih ve 83/6061 Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik" 27/06/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur yönetmelikte "Sınavlara katılmama hali:
Madde 15 - Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.
Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenlerde sınava katılmamış sayılır ve başarısız olarak değerlendirilirler.
Askerlik hali:
Madde 23 - Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar,1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesi (E) ve (F) fıkraları gözönünde bulundurularak kurumlarınca belirlenir.
Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır."
hükümleri yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 30/01/1995 tarih ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisi yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;
1-Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan fazla olamaz.
2-Rahatsızlık sebebiyle doktor raporuna istinaden verilen hastalık izinlerinde memurların özlük hakları korunmaktadır.
3- Yönetmelikte sadece askerlik için özel düzenleme yapılmıştır. Buna göre; askerlik sebebiyle kesilen adaylık eğitimi askerlik dönüşü kaldığı yerden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.
4- Rapor süresi azami adaylık süresi olan iki yılı uzatmaz.
5- Rapor süresine rağmen gerekli eğitim, staj ve sınavlar tamamlanması halinde 1 yılın tamamlanmasını müteakip her zaman adaylık kaldırılabilir. 1 yılın sonunda eğitim, staj ve sınavlar tamamlanmazsa eğitim, staj ve sınavlar tamamlanmasını müteakip 2 yılı aşmaksızın her zaman idare adaylığı kaldırabilir.

Bu soru 33,635 defa okundu. 23 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?