01.08.2010 tarihinde doğum yapan annenin süt izin hakları

16/06/2011 12:29:00
Yazdır

Soru

Öncelikle kolay gelsin.
01.08.2010 tarihinde doğum yaptım. 25.02.2011 de çıkan torba yasada memurlar için süt izni uzadı. Analık izninden sonra ilk 6 ay 3 saat, son altı ay 1,5 saat oldu. Kurumda, 'senin doğum yapmandan sonra kanun çıktığı için analık süresini ekleyemeyiz 'diyorlar. Önceki kanuna göre çocuk 1 yaşına gelince yani 1 Ağustos 2011 de süt iznin biter diyorlar.
Kanuna göre benim durumumu nasıl yorumlayabiliriz. Ben analık izninde ekleyip devam etmeli miyim yoksa 1 Ağustosta süt izni bitmeli mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 6111 sayılı Kanun ile değişik 104 inci maddesinin (D) bendinde "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. " hükmü yer almaktadır.

25/2/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili olarak uygulama birliğinin sağlanması amacı ile Devlet Personel Başkanlığınca 2 seri no'lu Kamu Personeli Genel Tebliği 15 Nisan 2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Sözkonusu Tebliğin süt iznine ilişkin bölümünde

"II. Süt İzni
657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde, "? Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." hükmü yer almaktaydı.
6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur maddenin (D) fıkrası ile; "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." hükmü getirilmiştir.
Yapılan bu değişiklik sonrası 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin anılan fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek süt izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:
1- Memura bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olarak verilen süt izni, doğum sonrası analık izni süresinin (asgari 8, azami 13 hafta) bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saate çıkarılmış ve ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat olarak belirlenmiştir.
2- Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususu kadın memurun tercihine bırakılmıştır.
Bu hükmün uygulanma şekli;
a) Değişiklikten önceki hükme istinaden süt izni hakkını kullanmakta olan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ay içinde bulunması halinde günde üç saat, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı ay içinde bulunması halinde ise günde bir buçuk saat süt izni kullandırılacaktır.
b) Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır."
denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;

01.08.2010 tarihinde doğum yapan memurun 8 haftalık süresi 27 Eylül 2010 tarihinde sona ermektedir.

27 Eylül 2010 ila 27 Mart 2011 tarihleri arasındaki ilk altı aylık süre içerisinde, süt izninin 25/2/2011 tarihinden sonra 3 saat olarak kullanması gerektiği,

27 Mart 2011 ila 27 Eylül 2011tarihleri arasındaki ikinci 6 aylık süre içerisinde de, 1,5 saatlik süt izni kullanması gerektiği,
yasal hakkı olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede 27 Eylül 2011tarihine kadar 1,5 saatlik süt izni kullanmanız gerekmektedir.
İdareye yasa ve tebliğ çerçevesinde hareket etmesi gerektiği yönünde müracaatta bulunun olmazsa idari yargı yoluna başvurabilirsiniz.

Bu soru 37,420 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR