Nöbetteyken, süt izni kullanılabilir mi?

10/01/2012 21:58:00
Yazdır

Soru

İyi günler.

Torba yasada nöbet tutan bayan personel doğumdan 1 yıl sonra nöbete girer ifadesi yer almaktadır. Süt izni ise doğum raporunun bitiş tarihi itibariyle 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu durumda süt izni doğumdan sonra 1 yıl 3 ay sürmektedir. Bu durumda 24 saat tek başına nöbet tutan personel görev yerini bırakıp süt iznini kullanabilir mi? Ya da nöbet, süt izninin bitimiyle mi başlar?

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun "Mazeret izni" başlıklı değişik 104 üncü maddesinin(A) bendinde "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir."ifadesi yer almaktadır.

Anılan Maddenin (D) bendinde de "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır."hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan;657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin 2 inci fıkrasında ?Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.? ifadesi yer almaktadır.

25/2/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili olarak uygulama birliğinin sağlanması amacı ile Devlet Personel Başkanlığınca 2 seri no'lu Kamu Personeli Genel Tebliği 15 Nisan 2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğde 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin 2 inci fıkrasına ilişki ayrıntılı düzenlemeler yer verilmemiştir.

Devlet memurunun yasal hakkı olan süt iznini kullanması nöbet yazılması sebebiyle engellenemez.

Süt izni, tam olarak ne zaman başlar?

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;

1-Süt izninin kullanılması ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, süt izni analık izninin bitiminden itibaren başlayacaktır.

2-Nöbet hizmetinin yazılmaması husus ise doğum tarihini takip eden bir yıl olarak düzenlenmiştir.

3-Süt iznini kullanılması ve nöbet hizmetinin birlikte yürütülmesinin uygulamada sakınca doğuracağı aşikardır. Nöbet hizmeti yürüten kişinin yasal hakkı olan süt iznini kullanması halinde hizmetin aksayacağı değerlendirilmektedir.

4- Söz konusu iki düzenleme arasında yer alan uyumsuzluğun nöbet hizmetini süt izninin sonundan itibaren başlatılması hususunda mevzuatta değişiklik yapılması gerektiği değerlendirmekteyiz. Yasal düzenleme yapılıncaya kadar daha önce Başbakanlık Genelgesi ile çözüldüğü gibi başbakanlık genelgesi ile çözülebileceğini değerlendirmekteyiz.

Hamile memurların nöbetlerine ilişkin Genelge, sadece sendikalı memurlara mı yöneliktir?

Bu soru 47,645 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR