Öğretim üyesine babalık izni verilir mi?

02/11/2011 17:05:00
Yazdır

Soru

Merhaba, benim sorum:

Ben 657' ye tabii devlet memuruyum (anne), eşim de devlet üniversitesinde öğretim üyesi (baba), yani o da devlet memuru ama 2547'ye tabii. Sorum: Aynı anda hem anne hem de baba, doğum sonrası aylıksız izin alabilir mi? Torba yasada her iki eş de devlet memuruysa... denen maddede hiç detay belirtilmemiş.

Teşekkürler.

Cevap

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrasında; "Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümleri" ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunun hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak, aylık, derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmü ile 20 nci maddede de "Bu konuda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hükümleri uygulanır." denilmektedir.

Anılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ?İzinler? başlıklı ?Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Rektör, iznini Yükseköğretim Kurul Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alırlar.

Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarda görevli bütün personel bağlı olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir.? hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca öğretim elemanlarının yıllık izinleri dışındaki mazeret, aylıksız v.b. izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 108 inci maddesinin (B) bendinde ?Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.? Bulunmakta olup, mezkur 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikleri uygulamasına yönelik olarak Devlet Personel Başkanlığınca 28/07/2009n tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete?de Kamu Personeli Genel Tebliği(Seri No: 1) yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin ?III. Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin? bölümünün 2 inci fıkrasının (c) bendinde ?Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru olup olmadığına Bakılmaksızın, mezkur Kanunun 108 inci maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde isteği halinde yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir. Ancak söz konusu iznin bitiş tarihi, eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren hiçbir surette yirmidört aylık sürenin bitimini geçemeyecektir.? denilmektedir.

Yukarda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; doğum yapan devlet memurunun 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim üyesi eşine 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) bendi uyarınca Babalık izni verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 11,680 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?