Sözleşmeli subay, memur olabilir mi?

04/12/2006 12:47:00
Yazdır

Soru

Sayın yetkililer!

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Sözleşmeli subay olarak 3 yıldır çalışmaktayım. Kendi isteğimle istifa ederek ayrılmam halinde memur kadrosuna atanmam mümkün müdür?Konuyla ilgilenir ve cevap verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.

Cevap

27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 7/7/1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile eklenen ek 12 nci maddesinde ?Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıflar için, özel kanununda gösterilen usul ve esaslara göre sözleşmeli subay alınabilir.? hükmü yer almaktadır.

13/6/2001 tarih ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun 21/6/2001 tarih ve 24439 sayıl Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeli subay ve ast subay istihdamının usul ve esasları anılan Kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Mezkur Kanunun Özel hükümler başlıklı 24 üncü fıkrasının 1 inci fıkrasında ?Sözleşmeli subay ve astsubayların görev ve sorumlulukları ile atama, nasıp, kıdem, terfi, kademe ilerlemesi, sicil ve izin işlemleri, taltifleri, madalya verilmesi, ödüllendirilmeleri, savaş takdirnamesi verilmesi, esir düşmeleri, harp gaibi olmaları, enterne edilmeleri konularında 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve astsubaylar hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, muvazzaf subay veya astsubayların tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.? denilmektedir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 92 inci maddesinde ?İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.?hükmü yer almaktadır.

217 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2 maddesinin (a) uyarınca genel bütçeye dahil daireler kararname kapsamında olmakla birlikte anılan maddenin son fıkrası "Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." hükmü uyarınca 217 sayılı KHK kapsamında yer alan ancak 657 sayılı Kanun kapsamında olmayan sözleşmeli subayların; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay Ve Astsubaylar Hakkında Kanun hükümleri uyarınca sözleşmelerini kendi isteği ile fesh etmeleri ve azami adaylık süresi kadar görev yapmış olmaları halinde kamu kurumlarda bulunan durumlarına uygun bir kadrolara 657 sayılı Kanunun 92 maddesi hükmü uyarınca atanması idarelerin kadrinde bulunmaktadır.

Bu soru 51,239 defa okundu. 64 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?