POMEM ile polis memuru olan nakil için 6 yıl beklemelidir. Bu süreye askerlik süresi dahil midir?

17/04/2012 16:51:00
Yazdır

Soru

Öncelikle böyle bir imkan vermenizden dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Ben POMEM mezunu 3.dönem polis memuruyum.21.12.2006 da ilk atamam yapıldı. Normal mecburi hizmetim 21.12.2012 de (6yil mecburi hizmet) bitiyor.

Benim sorum: Okuduğum üniversiteye memur olarak başvurdum. Başvurumu kabul ettiler ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yazışacaklarını söylediler.

Ancak; askerliği meslek içinde 6ay olarak yaptım, askerliğin hizmetten sayıldığını biliyorum ama mecburi hizmetimizden sayılıp sayılmadığını öğrenmek istiyorum.

Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun ?Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi? başlıklı 83 üncü maddesinde ?Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.?hükmü uyarınca askerlikte geçen süreler devlet memurluğunda değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun mecburi hizmete ilişkin düzenlemeler 224 ve 225 inci madde de düzenlenmiştir. Mecburi hizmetten sayılmayacak süreler de ilişkin hükümlerde yer verilmiştir. 225 inci madde de ?Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz.? hükmü bulunmaktadır.

4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 26/4/2005 tarih ve 5336 sayılı Kanunun 2 nci maddesi eklenen ek 24 maddesinin 5 inci fıkrasında "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar." denilmektedir.

?Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.? hükmü mahiyet itibariyle mecburi hizmet gibi görünmekle birlikte mecburi hizmet yükümlülüğünden farklı olarak atanma tarihinden itibaren 6 yıl süreyle başka kuruma atanmayı sınırlamaktadır.

3201 sayılı Kanunun ek 24 maddesinde hizmetten sayılan ve sayılmayan sürelere ilişkin bir hükümde yer almamaktadır. Söz konusu maddenin lafzı bu hükümden faydalanarak atanların 6 yıl süre ile başka kuruma atanmayı yasaklamaktadır.

Ek madde de 657 sayılı Kanunun mecburi hizmetle ilgili hükümlerinin uygulamasına ilişkin bir yollamada bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; 3201 sayılı Kanunun ek 24 maddesi uyarınca POMEM polis memur olarak atananların, anılan maddede mecburi hizmete ilişkin düzenleme ile naklen atanmayı sınırlamada hizmetten sayılan ve sayılmayan sürelere ilişkin hüküm bulunmaması ve 657 sayılı Kanunun mecburi hizmete ilişkin hükümlerine yollama olmaması sebebiyle atanma tarihinden itibaren bu süre içerisindeki memuriyetten sayılan askerlik süresi de dahil altı yılın bitiminden itibaren başka kurumlara nakillerinin yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 23,322 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?