Kurstan önce istifa eden öğretmen (memur), POMEM'e polis memuru olabilir mi?

14/06/2012 17:50:00
Yazdır

Soru

iyi günler. Kadrolu İngilizce öğretmeniyim. İşimi sevmiyorum. POMEM?i kazansam istifa edip gitmemde bir sakınca olur mu? Yani POMEM?e kayıttan önce istifa etsem sonra kaydımı yapsam bir sorun yok dimi? Şimdiden eyvallah.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ?Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları? başlıklı 97 maddesinde ?Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
devlet memurluğuna alınamazlar.?
hükmü yer almaktadır.

Belirtilen hüküm uyarınca devlet memuru olan ve ilerde memur olma niteliğini taşıyan kişilerin memur olma nitelikleri maddede belirtilen 6 ay , 1 yıl, 3 yıl süreyle ve süresiz olarak kaybetmelerine neden olmaktadır.

Mezkur hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere çekilme isteğinde bulunmak memurun bir hakkı olup, zamanını saptamak da, bu hakkı kullananın isteğine bağlıdır. Ancak çekilme işleminin hüküm ifade edebilmesi için memurun tek taraflı irade beyanı yeterli olmamakta, yerine atanan kimsenin gelmesi veya çekilme isteğinin kabulü gerekmekte, bir ay içinde yerine atanan kimsenin gelmemesi ya da bir vekil atanmaması halinde üstüne haber vermek suretiyle memuriyeti sona ermektedir.

Diğer taraftan, 4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 26/4/2005 tarih ve 5336 sayılı Kanunun 2 nci maddesi eklenen ek 24 maddesinde "Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile polis meslek eğitim merkezleri açılabilir.

En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 28 yaşından gün almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 30 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar.

Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Ayrıca, öğrencilere polis meslek yüksek okulu öğrencilerine ödenen miktar kadar harçlık ödenir.

Polis meslek eğitim merkezlerindeki eğitim-öğretim süresi içerisinde; giriş şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayamayanlar, sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin polis meslek eğitim merkezleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık veya ölüm dışındaki nedenlerle ilişiği kesilenlerden, ödenen harçlık ve yapılan masraflar kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

Polis meslek eğitim merkezlerinin kuruluş ve çalışma usûl ve esasları; bu merkezlerde eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, (?)(1) yapılacak sınavlar, disiplin ve eğitim-öğretimle ilgili konular, öğrenciliğin sona ermesi, tazminat ve yükümlülük esasları ile giyecekleri kıyafetler ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." denilmektedir.

POMEM öğrenci alımı "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülmektedir.

İstifa eden memurun yeniden memur olmak için bekleyeceği süre nasıl hesaplanır?

POMEM/

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;

1-Yüksek öğretim mezunlarından polis olmak isteyenlerin 6 aydan az olmamak üzere kurs görmeleri gerekmektedir.

2-Devlet memuru olan kişinin polis eğitim kurumlarında memuriyeti ile birlikte kurs görmesi mümkün bulunmamaktadır.

3-Polislik başvurunuzun kabul edilmesi halinde, 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi çerçevesinde memuriyetten istifa etmeniz gerekmektedir.

4-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94 maddesine uygun istifa ettikten 6 ay sonra 657 sayılı Kanunu 97 maddesi hükmü uyarınca yeniden memur olmanız mümkün olduğundan polis olarak atanmanıza mani bir husus bulunmamaktadır. Kursa başlamadan usule uymak suretiyle istifa etmeniz gerekmektedir.

Bu durumda bir sorun olmayacağı değerlendirilmektedir.

Bu soru 19,142 defa okundu. 22 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?