İlkdefa atandıktan sonra hiç göreve başlamayan müstafi olur mu?

17/07/2013 10:59:00
Yazdır

Soru

İyi günler;
Ben Ortaöğretim mezunu iken merkezi KPSS tercihleri ile 2007 de bir üniversiteye hizmetli olarak yerleştirildim. Yerleştiğim üniversiteye belgelerimi teslim ettim, fakat daha sonra işe hiç gitmedim. Şimdi KPSS 2013/1 yerleştirilmesinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Lisans mezunu olarak yerleştim. TKHKnun istediği belgelerden birinde, daha önce istifa edip etmediğimiz, ya da müstafi olup olmadığımız soruluyor, ben şuan ne durumda olduğumu bilmiyorum, yanlış bilgi verirsem daha sonra atamam iptal edilebilir, o nedenle durumum hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62 maddesinde "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir."
hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "İşe başlamama halinde yapılacak işlem" başlıklı 63 üncü maddesinde "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar."
hükmü yer almaktadır.
Anılan hükümde iki durum söz konusudur.
1-Bir görev ilk defa veya yeniden atanma. Bu durumda göreve başlamayanların atamaları iptal edilmekte ve 1 yıl süre ile Devlet memuru olarak istihdam edilmeleri engellenmektedir. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebeple göreve başlamama hali 2 ayı aşmamak üzere 2 ay süre verilebilir. 2 ay sonunda atamaları iptal edilir.
2-Başka yerdeki görevlere atanma. Bu durumda ise çalışan memurun yeni görev yerine süresi içerisinde başlamaması halinde kişi memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; ilk defa devlet memurluğuna atanan fakat süresi içerisinde görev başlamayan personelin ataması iptal edilmekte ve 1 yıl boyunca bir daha devlet memuru olarak atanmamaktadır. Yani müstafi sayılmamaktadır.
Müracaatınızda istifa veya müstafi durumu belirtmemeniz gerekmediği değerlendirilmektedir.

Bu soru 36,209 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?