Torba kanun ile kadroya geçenlere 5 yıllık nakil sınırlaması nasıl uygulanmalı?

27/08/2013 00:11:00
Yazdır

Soru

Torba kanun ile kadroya geçenlerin 5 yıllık nakil sınırlamsı nasıl uygulanmalı, kurumlar nasıl ayırt etmeliyiz. Nerelere geçebiliyoruz nereler geçemiyoıruz. Bizi aydınlatırsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02/07/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunu tabi sözleşmeli olarak çalışanlarda memur kadrolarına atanmayı hak etmiş bulunmaktadırlar.
6495 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile 657 sayılı DMK eklenen geçici 41 inci maddesinde "Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz."hükmü bulunmaktadır.

Metinde yer alan başka kamu kurum ve kuruluşlar ne anlaşılması gerektiği hususunda incelemek gerektiğinde;
1982 Anayasası
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5393 Belediye Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun
2560 sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Kamu kurum ve kuruluşların Kuruluş Kanunları hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Belediyelerin her birinin ayrı tüzel kişiliği bulunmaktadır.
Büyükşehir ve belde belediyelerinin de tüzel kişiliği farklıdır.
Büyükşehir Belediyelerine bağlı tüzel kişiliği haiz ASKİ İSKİ gibi genel müdürlükler de farklı kurumdur.
İl özel idareleri

Üniversitelerin ayrı ayrı tüzel kişiliği bulunmaktadır.
Üniversitelerin farlı yer yani illerde bulunan fakülte veya yüksekokullarının farklı tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Aynı kurum olarak kabul edilmektedir.
YÖK farklı bir kurumdur.

Her bakanlık farklı bir kurumdur.
Bakanlık ana hizmet birimleri farklı bir kurum değildir.
Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları farklı kurumlardır.

Özel kanunlar ile kurulmuş bulunan tüzel kişiliği haiz özerk kurumların her biride farklı kurumdur.

Bakanlıklar arası geçiş mümkün mü?
Bakanlıkların her biri farklı kurum olup birinden diğerine nakil olunamaz.
Ancak Bakanlıkların ana hizmet birimi olan genel müdürlükten diğer bir genel müdürlüğe nakil mümkündür.

Bakanlık bağlı yada ilgili veya ilişkili bir kuruluş veya genel müdürlüklerinin tüzel kişiliği olması ve farklı bir kurum olmasından dolayı nakil yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

Başka bir belediyeye atanabilir mi?
Belediyelerin her birinin; büyükşehir, büyükşehir ilçe, il, ilçe ve belde belediyelerinin her biri mahalli idare olup ayrı ayrı tüzel kişiliği bulunmaktadır. Bu nedenle bir belediyeden diğer bir belediyeye nakil 5 yıl sınırlaması kapsamındadır.

Belediyede memur kadrosuna atanan sözleşmeli personel ASKİ, İSKİ, BUSKİ ve KOSKİ gibi tüzel kişiliği haiz kurumlara atanamayacağı gibi bu genel müdürlükte kadro alan sözleşmeli personel de belediyenin kadrolarına veya diğer kurumların kadrolarına 5 yıl süre ile naklen atanamazlar.

Özel idareler arasında geçiş yapılabilir mi?
İl ve ilçe özel idareleri her biri farklı kurum olması sebebiyle bu kurumlar arası nakil yapılması mümkün bulunmamaktadır.

KİT'lerde yer alan sözleşmeli pozisyonlara atanabilir mi?
Kamu iktisadi teşebbüslerinin tüzel kişiliği bulunmaktadır. Bu sebeple kitlerin memur kadrolarına nakil de 5 yıl sınırlaması kapsamında bulunmaktadır.

Üniversiteden diğer bir üniversiteye geçiş yapmak mümkün mü?
Her bir üniversitenin ve YÖK'ün tüzel kişiliği ayrıdır. Bir üniversiteden diğer bir üniversiteye ve YÖK'e nakil 5 yıl sınırlama kapsamı içerisindedir.

Üniversitelerin farklı illerde bulunan Fakülte veya Yüksek okulları kadrolarına nakil yapılabilir. Bu fakülte veya yüksekokulların ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır.

Aynı kurum içerisinde başka bir ile atanılabilir mi?
Torba kanun ile sözleşmeden kadroya geçen memurlar bakanlığın, genel müdürlüğün üniversitenin farklı illerdeki birimlerine nakillerinin yapılması mümkün bulunmaktadır.

Görevde yükselme sınav ve unvan değişikliği yapabilir mi?
Görevde yükselme ve unvan değişiklik sınavlarına kurumda çalışan personel, kurum yönetmelik hükümlerine uymak suretiyle girmeleri mümkün bulunmaktadır. Bu surette sınava girmeleri ve görevde yükselme ve unvan değiştirmelerine anılan yasaklama engel değildir.

Daire Başkanı unvanlı kadroya atanabilir mi?
Daire başkan kadroları görevde yükselme kapsamında değildir. Kurum içerisinde atanma için aranılan şartların taşınması ve idarenin takdiri ile atanmaları mümkündür.
Ancak farklı bir kurumun daire başkanı genel müdür yardımcısı veya genel müdür unvanlı kadrolarına atama yapılması 5 yıl nakil olmaz sınırlamasına takılacaktır.

Eş durumundan kurum içerisinde yer değiştirebilir mi?
Sözleşmeliden kadroya geçen memurlar Kurumsal mevzuat hükümlerine uymak suretiyle kurum içerisinde farklı illere tayinleri mümkün bulunmaktadır.

Eş durumundan kurumlar arası naklen atanabilir mi?
Kadroya geçiş sözleşmeli personelin takdirinde olan bir haktır. Eş durumu 5 yıllık nakil yasağının istisnası olmadığı düşünülmektedir.

Özerk kurumlara üst düzey görevlere atanmak mümkün mü?
Özerk kurumların kadrolarına naklen veya üst düzey memur kadrolarına atanmalarının söz konusu sınırlamanın kapsamında olduğu değerlendirilmektedir.

KPSS sınavı ile bir yere yerleştirmem halinde geçiş mümkün mü?
KPSS B gurubu veya A grubu müfettişlik sınavları sonucu ataması yapılan personelin kurumlarının muvafakati ile geçişlerinin mümkün olduğu düşünülmektedir.

İstifa edip başka bekleme süreleri sonunda başka kuruma atanabilirler mi?
Söz konusu sınırlama başka kuruma nakillerine ilişkin olup, istifa ettikten sonra 657 sayılı Kanununda belirlenen yasal bekleme sürelerinin sonunda açıktan atama prosedürüne uyulmak suretiyle memur olarak atanmalarına engel bir durum bulunmamaktadır.

Farklı statüye geçişe engel midir?
Sözleşmeli statüden memur kadrosuna atananların memuriyetten istifa ederek genel hükümler çerçevesinde işçi veya sözleşmeli statüye atanmasına mani bir husus bulunmamaktadır.


Bu soru 26,744 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?