Engelli memurun adaylığı ve nakli farklı mı?

01/10/2015 00:06:00
Yazdır

Soru

iyi günler,
Ben 2014 EKPSS ile memur olarak atandım eylül ayında 1 yılım doluyor sınavı ve stajı geçtim.
1- Asaletim imzalanır mı?
2- Kurum değiştirebilir miyim?
3- Kurum değiştirip başka bir ile tayin isteyebilir miyim?
4- Kurum değiştirmek için nasıl bir yol izlemeliyim?
Bu arada hiçbir torpilim yok:(
vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun "Adaylığa kabul edilme" başlıklı 54 üncü maddesinde "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz"
ve "Adayların yetiştirilmesi" başlıklı 55 inci maddesi "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
" hükümleri yer almaktadır.
Bu hükme göre aday memurun alacağı eğitimler şu şekildedir:
1- Temel Eğitim,
2- Hazırlayıcı Eğitim,
3- Sta
j

657 sayılı Kanunun 55 inci maddesi hükümü uyarınca "Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelikte bu eğitimlerin, azami minimum sürelerini şu şekilde tespit edilmiştir.
-Temel Eğitim: En az 10 gün en çok 2 ay olabilir.
-Hazırlayıcı eğitim: Bir aydan az 3 aydan çok olamaz.
-Staj: 2 aydan az olmamak üzere adaylık süresi içinde tamamlattırılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."
hükmü yer almaktadır.

Nakilde muvafakatın bir geçerlilik süresi var mı?

Muvafakat verme yetkisi kimdedir?

Muvafakatin geçerlilik süresi var mı?

Muvafakat vermeme işlemini mahkeme iptal etti.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
1-Adaylık süresi 1 yıldan az iki yıldan çok olamamaktadır.
2-Zorunlu eğitimler tamamlanmış olmak kaydıyla 1 yıl dolduktan sonra İdare isterse adaylığınızı kaldırabilir.
3-Adaylık kaldırılmasında engelli memur ile diğer memurlar arasında gir fark bulunmamaktadır.
4-Adaylığınız kaldırılması halinde kurumların muvafakatı ile kurumlar arası nakil olmanız mümkün.
5-Atandığınız kurumda engelli olmanız sebebiyle yer değişme talebiniz aşağıda belirtilen yazı çerçevesinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu soru 10,791 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;