Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3067/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 18:44

Öğretmen atanan memurlar harcırah alır mı?

09/02/2016 12:22:00
Yazdır

Soru

Polislikten öğretmenliğe geçişte naklen olursa bu geçiş harcırah alır mıyım?
Araştırdım bulamadım milli eğitim alamazsın mahkemeye ver deniyor mahkemesiz alır mıyım acaba?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."
hükmü yer almaktadır.

Devlet memurlarına ödenecek harcırahlara ilişkin olarak 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Harcırah Kanunun10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde;
1-Polis memurunun öğretmen olarak atanması yapılması 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca naklen yapılabilmektedir.

2-6245 sayılı Kanunun hükümleri uyarınca yurt içinde sürekli bir göreve naklen atanan memura yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hüküm altına alınmıştır.

3-Polislikten öğretmenliğe nakledilen memurun harcırah ödemelerinin MEB tarafından yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.
Naklen atanan memurun harcırahının hangi kurumca ödenmesi gerekir?

BENZER SORULAR
24.09.2019KKTC'de geçici görevli olan memur, yıllık izin alırsa, yevmiyesi kesilir mi?
14.04.2017Evlendirme Memurunun, başka mahale gidişinde harcırah verilir mi?
24.12.2016TODAİE'de eğitim gören memurlara harcırah ödenir mi?
15.05.2016Emekli olan eş için harcırah ödenmez mi?
09.02.2016Öğretmen atanan memurlar harcırah alır mı?
08.12.20154/B sözleşmeli KPSS ile memur olunca harcırah alır mı?
13.11.2014Memur yol için harcamasını idareden talep edebilir mi?
12.06.2014Naklen atanan memurun harcırahının hangi kurumca ödenmesi gerekir?
21.10.2013Harcırah bildirgelerini muhasebe memuru mu doldurur?
01.09.2013Büyükşehir belediyesi sınırları ve harcırah sorunu