Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3090/
Yazdırılma Tarihi : 28 Kasım 2021 Pazar 20:47

Akademik personelin taşeron hizmetleri yıllık izni 30 güne çıkarır mı?

04/03/2016 16:04:00
Yazdır

Soru

Merhaba
Bendeniz 6,5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına görev yapan bir şirkette taşeron olarak güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Yaklaşık 3,5 yıldır da devlet memur olarak .... Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım (asıl kadrom .... Üniversitesinde). Bu durumda yıllık iznimin 30 gün olup olmayacağını merak etmekteyim.
İlginiz için teşekkürler.
En içten dileklerimle

Cevap

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Öğretim elemanlarının sınıflandırılması" başlıklı 3 üncü maddesinde;
A) Öğretim üyeleri sınıfı
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.
B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı
Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.
C) Öğretim yardımcıları sınıfı
Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununu 20 nci maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yıllık izinlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun "İzinler" başlıklı 64 üncü maddesinde "Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Rektör, iznini Yükseköğretim Kurul Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alırlar.
Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarda görevli bütün personel bağlı olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 nci maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmekte olup, 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."
hükümleri yer almaktadır.

Devlet Memurları Kanunun uygulamada birliğin sağlanması maksadı ile yayımlanan 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde hizmet değiminden "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmiştir.

62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

Yıllık İzin kategorisi

Yukarda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Akademik personelin yıllık izinleri hakkında da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ve söz konusu hükümler uyarınca yürürlüğe konulan ikinci mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

2-Devlet memurlarının memur olarak atanmadan önce Taşeron firma personeli olarak çalıştığı süreler yıllık izin sürelerin hesabında kamu kurumunda geçmiş olarak değerlendirilmemektedir.

3-Devlet memurlarının daha önce taşeron firmada çalıştığı hizmetleri 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin C bendinde sayılan kazanılmış hak aylıkta değerlendirilen hizmetlerden ise yıllık hizmetlerden değerlendirilebilmektedir.

4-Belediye de taşeron firma üzerinden çalıştığınız koruma güvenlik hizmetinizin Akademik personel olmanız sebebiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde ve yıllık izninizde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir.
Taşeron firmada çalışılan süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?

Taşeron firmadaki hizmet yıllık izinde değerlendirilir mi?

BENZER SORULAR
28.08.2021Bölüm başkanı araştırma görevlisine bölüm dışı ek görev verebilir mi?
31.03.2021Sözleşmeli bilişim personeli 30 gün izne ne zaman hak kazanır?
24.08.2020Statü değiştiren personelin yıllık izin hakkı nasıl belirlenir?
06.03.2020Sağlık personelinin memuriyet öncesi hizmetleri nasıl değerlendirilir?
18.11.2019Rapor sonunda işe başlamadan yıllık izin kullanabilir miyim?
15.07.2019Sözleşmeliyim hafta sonu tatili yıllık iznimden düşülür mü?
16.06.2019Sözleşmeliyim, öğretim görevlisi olmak için istifa edersem bekleme süresi uygulanır mı?
02.06.2019Yıllık iznim hangi ayda 30 güne çıkacak?
03.05.2019Araştırma görevlisi mesai saatlerine uymadığı için uyarılabilir mi?
07.04.2019Öğretim üyesiyim önceki hizmetlerim yıllık izin hesabında değerlendirilir mi?