Yabancı uyruklu akademik personel, teşvik ödeneği alır mı?

24/06/2016 12:56:00
Yazdır

Soru

Üniversitede çalışan Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personellerin akademik teşvik ödeneği alıp alamayacaklarını öğrenmek istiyorum. Vereceğiniz cevaba şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler" başlıklı 16 ncı maddesinde; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir." hükmü ile
Ek Madde 4 ünde; "Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.
Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;
a) Profesör kadrosunda bulunanlar için %100'üne,
b) Doçent kadrosunda bulunanlar için %90'ına,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80'ine,
d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70'ine,
e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar için %70'ine,
f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70'ine,
aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.
Bu madde uyarınca yapılacak ödeme; bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30'unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Bu madde hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır
" hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; bu maddesine istinaden hazırlanmış olan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nin "Amaç ve kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde;
"Bu Yönetmelik; Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30'unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu Yönetmelik hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır." düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde; akademik teşvik ödeneğinden yabancı öğretim elemanlarının da faydalanacağına dair hem ilgili kanun maddesinde hem de bu konuda çıkarılan akademik teşvik ödeneği yönetmelikte bir hüküm bulunmadığında ve ayrıca yönetmeliğin kapsam maddesinde "Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına" ifadesi yer aldığından kadrolu olamayan, sözleşmeli yabancı öğretim elemanlarının faydalanamayacağını düşünmekteyiz.

Bu soru 6,235 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.