2016/1 yerleşen ve KYK memurluğunu kazanan ne yapmalı?

25/07/2016 10:34:00
Yazdır

Soru

Merhaba. 2016/1 tercihleri için tercih yapıp paramı yatırdıktan sonra kyk yurt yönetim memuru mülakat sonuçları açıklandı kendi memleketime hak kazandım. Aynı zamanda merkezi atamamda gerçekleştirildi. Tercihlerimi iptal etmek istedim ama para yatırıldığı için iptal olmadı. Ben kendi memleketimde kyk da çalışmak istiyorum. Bu durum da yapmam gereken nedir? Aydınlatırsanız çok sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62 maddesinde "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.
"hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "İşe başlamama halinde yapılacak işlem" başlıklı 63 üncü maddesinde "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar."
hükmü yer almaktadır.

KPSS ile yerleştirilen adaylar:
-Kuruma evraklarını teslim etmekte, kurumda kurulan bir komisyon evrakları nitelikler açısından değerlendirme yapmakta kişilerin nitelikleri tutması halinde kurumun atamaya yetkili amiri atamalarını yapmaktadır.
-Adaylar yerleştirilmiş olsalar dahi idarece istenilen evrakları zamanında teslim etmeyenlerin idarece atamaları yapılmamaktadır.
-İdarece atamaları yapılan adaylar 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen sürelerde görev başlamamaları halinde 63 madde hükümleri çerçevesinde atamaları iptal edilmekte ve 1 yıl boyunca devlet memuru olarak atanmamaktadırlar.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
1-Merkezi yerleştirme ile yerleştiğiniz kuruma evraklarınızı vermez iseniz kurum sizin atamanızı yapamaz. Atamanız yapılmaması sebebiyle de yaptırım uygulanmaz.
2-Kazanmış olduğunuz ve çalışmak istediğiniz KYK memurluğuna evrakları verince atanırsınız. Böyle davranma atanmanıza engel bir durum oluşturmaz.

Bu soru 8,992 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?